Publicerad: 8 december 2017

Småhus för nyanlända, studenter och unga i Östersunds kommun

Det kommunala bostadsbolaget, Östersundshem har valt att möta bostadsbristen med småhus och en fördubbling av nyproduktionstakten. Under de kommande åren ska 300 lägenheter per år byggas.

Östersunds kommun
Folkmängd: 61 745
Kommuntal 2016: 107 nyanlända
Kommuntal 2017: 115 nyanlända

Konceptet Innanförskapshem

Under hösten 2015 tog Östersundshem initiativ till Innanförskapshem, som är ett koncept baserat på småhus med tillfälliga bygglov. Bostadsbolaget har gjort en upphandling på 100 småhus om 25 kvadratmeter. Småhusen erbjuds nyanlända, studenter och ungdomar upp till 25 år. Idén bakom konceptet är att skapa en tillfällig bostadsbank innan permanenta bostäder i det allmännyttiga bostadsbeståndet kan bli aktuella.

– Vi är en aktör som tar ett långsiktigt ansvar. Innanförskapshem är en tillfällig lösning, men vi producerar samtidigt permanenta bostäder på ett trovärdigt sätt och omvärldsbevakar ständigt för att nyproduktionstakten ska följa befolkningsutvecklingen, säger Östersundshems vd, Daniel Kindberg.

Husen placeras ut i mindre grupper i olika bostadsområden, för att främja spridning och integration av nyanlända. Grupperna utgörs av mellan fyra och 16 hus, som placeras på kommunal mark. Ett krav vid placering av husen är tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik.

Alternativ till modulbostäder

Under 2015 fördes en diskussion i kommunen om modulbostäder, men valet föll på småhus, då de anses ge bättre förutsättningar till trivsamma boendemiljöer. Daniel Kindberg beskriver dagens hyresgäster som ”väldigt positiva” till boendeformen.

Det totala priset för ett småhus är 700 000 kronor. Då är även kostnaden för mark medräknad. Hyran har satts till 5 500 kronor vilket är en hyresnivå de nyanlända klarar av utan kompletterande försörjningsstöd.

De tillfälliga byggloven omfattar fem år och småhusen kommer därefter att säljas till privatpersoner, som får avgöra husens fortsatta användningsområde.

Helhetsgrepp om nyanländas situation

Utöver konceptet Innanförskapshem arbetar Östersundshem med Innanförskapsakademin. I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder bostadsbolaget nyanlända och unga arbetslösa insatser för att nå utbildning och arbete.

– De som kommer till oss, och tar del av våra insatser kan få ett livslångt förhållande till Östersundshem. Vi erbjuder stöd under den första tiden, vilket såklart gör oss till en attraktiv hyresvärd och många kommer välja att bo kvar hos oss. Det är en viktig affärsmässig grundprincip, som har varit vägledande i bosättningsarbetet, säger Daniel Kindberg.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot