Publicerad: 19 februari 2019

Hälsokommunikatörer förebygger ohälsa bland nyanlända

Flera landsting, regioner och kommuner har hälsokommunikatörer. Syftet är att, genom information, kunskapsförmedling och dialog på modersmålet, främja god hälsa hos nyanlända och flyktingar.

Hälsokommunikatörerna talar svenska och språk som är vanliga bland nyanlända. De har hälso- och sjukvårdsrelaterad utbildning och kulturkompetenser som underlättar arbetet med informationsspridning och dialog kring hälsa.

Migranter har generellt sämre hälsa än befolkningen som helhet. Hälsokommunikationen kan bidra till en bättre folkhälsa och effektivare sjukvårdsinsatser för målgruppen. I kommunikatörternas uppdrag ingår vanligen att också orientera nyanlända och flyktingar i hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Sammantaget skapas förutsättningar för en ömsesidig lärprocess som främjar vård på lika villkor och en god hälsa för hela befolkningen.

Exempel från Stockholm

I Stockholm utgår det hälsokommunikativa arbetet från Transkulturellt Centrum, som är en del av Stockholms läns landsting. Ett trettiotal hälsorelaterade ämnen finns utarbetade och specifikt innehåll och utformning utgår ifrån den aktuella gruppens behov och önskemål. Kommuner och andra verksamheter runtom länet, samt ett antal stadsdelar i Stockholms stad, använder sig av hälsokommunikatörerna i sin verksamhet.

Exempel från Östergötland

I Östergötland baseras hälsokommunikationen på en överenskommelse mellan de tretton flyktingmottagande kommunerna, landstinget, regionförbundet Östsam, länsstyrelsen med flera. Hälsokommunikatörerna tillhör Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i Norrköping. Bland andra barnhälsovård och familjecentraler, tandvården, äldreomsorg, frivilligorganisationer samt sfi-anordnare använder sig av hälsokommunikatörerna i sin verksamhet.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot