Publicerad: 17 oktober 2018

Båstad fokuserar på jobb, studier och aktiva val

Våren 2016 stärkte Båstads kommun arbetet med integration. Relevanta delar av verksamheten samlades ihop i en egen avdelning och den tidigare integrationssamordnaren fick en tjänst som avdelningschef.

Ledord för avdelningens arbete med "integration" kan sammanfattas i de fyra orden; mottagande, etablering, delaktighet och inkludering. Dessa ord kan vara vägledande för arbetet gentemot andra grupper, exempelvis personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, som också kan behöva stöd för att ökad delaktighet och inkludering i samhället.

Med detta perspektiv menar Båstads kommun att "integration" är en fråga som rymmer många grupper och är en fråga som berör alla. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. "Integration" handlar inte om "nyanlända". De handlar om oss alla. Avdelningen kommer därför att arbeta aktivt med att i större utsträckning än tidigare, se och framhäva individers styrkor och resurser.

En genomgång av den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen har exempelvis gjorts för att kvalitetssäkra det nya perspektivet. Då integration tidigare fanns inom Socialtjänstens ramar var fokus mer på bidrag och försörjningsstöd, men nu ska arbetslinjen, egen försörjning och egna aktiva val främjas.

Andra exempel på ett förändrat förhållningsätt är att öka samarbetet över verksamheter, arbeta för ett bättre bemötande, tillgängliggöra information och skapa bra stödstrukturer som stärker nyanlända. För att skapa bra stödstrukturer är samarbetet med civila samhället viktigt.

Båstads kommun har därför tagit fram ett bidrag som ska stödja och stimulera föreningslivet till att bjuda in nyanlända flyktingar eller boende i Båstads kommun att delta i föreningens verksamheter, pågående eller nya.

Kommunen har även inrättat tvärsektoriella rådrum där aktörer från olika föreningar och verksamheter träffas och delar erfarenheter, utbyter kunskap och för dialog framåt hur arbetet med målgruppen kan bli bättre, utifrån olika roller. Utöver har även ett samarbete med Kompis Sverige och Invitationsdepartementet startat i kommunen.

Innovationsdepartementet

Ett väl fungerande samarbete mellan kommun och frivilligsektorn som verkar i kommunen.

Kontakt

Filippa Swanstein
Integrationschef
Båstad kommun
0431-770 49
filippa.swanstein@bastad.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot