Publicerad: 17 oktober 2018

Gemensam värdegrund skapar trygghet och stabilitet i ett bostadsområde i Jönköping

Under 2015 uppstod social oro som exempelvis ökad skadegörelse i bostadsområdet Råslätt i Jönköpings kommun. Kommunen har därför jobbat med att skapa en gemensam värdegrund i syfte att upprätthålla och utveckla trygghet och stabilitet i området.

Organsiation: Jönköpings kommun
Tidsperiod: 2016- pågående (oktober 2018)

Därför gjorde vi det

Under sommaren 2015 uppstod social oro med ökad skadegörelse som följd i bostadsområdet Råslätt i Jönköpings kommun. Oron hade föregåtts av bråk mellan ungdomar där även några individer dömts att betala skadestånd. Därmed behövdes snabba insatser från kommunens olika verksamheter, räddningstjänst och frivillig organisationer sättas in.

Så gjorde vi

En rapport om insatser och läget i Råslätt upprättades. I den fanns även förslag på fortsatt trygghetsskapande arbete. Ett av förslagen var att ytterligare förstärka det befintliga samarbetet mellan olika aktörer. Sedan dess träffas aktörer från civilsamhället, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter regelbundet i ett lokalt samarbetande nätverk.

Från april 2016 har ca 370 000 kronor årligen beviljats till ett gemensamt värdegrundsarbete för att stärka nyckelpersoner och grupper av ungdomar på Råslätt till att ta ett gemensamt ansvar för områdets utveckling. Medlen kommer från Jönköpings kommuns anslag för integration och delaktighet. Under insatsen används medlen för utbildning av kommunens personal inom kultur- och fritid, ledare för föreningen Underground samt ledare för Unga Örnar, alla med koppling till bostadsområdet Råslätt. Ansträngningar görs också för att stärka samarbetet mellan civilsamhället och fältarna för att motverka destruktiva miljöer, men också konstruktiva åtgärder för att främja ungdomars anställningsbarhet. Ett speciellt fokus ligger på att stärka tjejer i förorten.

Så blev det

Insatsen leder till att utveckla en gemensam värdegrund i syfte att upprätthålla och utveckla trygghet och stabilitet i Råslätt samt att:

  • stärka ledare inom kultur- och fritid som arbetar tillsammans med föreningen Underground.
  • stärka yngre ungdomar och flickor som kan vara goda förebilder för andra ungdomar.
  • ge stöd till unga i att skriva CV och söka sommarjobb.
  • erbjuda tydligt program för ungdomar som vill lämna destruktiva miljöer.

En viktig förutsättning för att insatsen har kunnat genomföras är det goda, långsiktiga, lokala samarbetet mellan kommunen och ideella organisationer som funnits under flera år. Projektet följs upp kontinuerligt, även genom följeforskning knutet till Hälsohögskola i Jönköping, vars rapport kommer att publiceras i januari 2019.

Våra viktigaste slutsatser

För att bevara engagemang och effekt behöver man utvecklas organiskt, ta bort det som inte fungerar så bra, öka insatserna på det som fungerar men också vara öppen för att förändra på andra sätt. Satsningen började med tre samarbetspartners men har sedan inkluderat Soc fältare och Råslätts Sportklubb eftersom deras insatser sammanföll med verksamhetens syfte.

Tommy Josefsson, integrationsstrateg, poängterar att samarbetet vårdas och stärks genom regelbundet socialt utbyte. Detta utvecklar vi-känslan på vårt bostadsområde Råslätt i Jönköping, vilket gör det möjligt för oss att möta varje utmaning som hotar den sociala sammanhållningen, berättar Tommy.

Fördjupning

På följande webbplatser kan du läsa mer om värdegrundsarbetet.

Undergorund, Råslätt

Unga Örnar, Råslätt

Kontakt

Hugo Ranerås
Enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 66 98
hugo.raneras@jonkoping.se

Tommy Josefsson
Integrationsstrateg
Stadskontoret, Jönköpings kommun
036-10 53 80
tommy.josefsson@jonkoping.se

Peter Magnusson
Underground, Råslätts församlingsgemenskap
0707-71 24 60
peter.magnusson@fosanet.org
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot