Publicerad: 8 december 2017

Gemensam värdegrund skapar trygghet och stabilitet i ett bostadsområde i Jönköpings kommun

Under sommaren 2015 uppstod social oro som exempelvis ökad skadegörelse i bostadsområdet Råslätt i Jönköpings kommun. Oron hade föregåtts av bråk mellan ungdomar där även några individer dömts att betala skadestånd. Snabba insatser från kommunens olika verksamheter, räddningstjänst och frivillig organisationer sattes in.

En rapport om insatser och läget i Råslätt upprättades. I den fanns även förslag på fortsatt trygghetsskapande arbete. Ett av förslagen var att ytterligare förstärka det befintliga samarbetet mellan olika aktörer.

I april 2016 beviljades drygt 370 000 kronor till ett gemensamt värdegrundsarbete för att stärka nyckelpersoner och grupper av ungdomar på Råslätt till att ta ett gemensamt ansvar för områdets utveckling. Medlen kom från Jönköpings kommuns anslag för integration och delaktighet. Under insatsen kommer medlen att användas för utbildning av kommunens personal inom kultur- och fritid, ledare för föreningen Underground samt ledare för Unga Örnar, alla med koppling till bostadsområdet Råslätt.

Insatsen ska leda till att utveckla en gemensam värdegrund i syfte att upprätthålla och utveckla trygghet och stabilitet i Råslätt samt att:

  • stärka ledare inom kultur- och fritid som arbetar tillsammans med föreningen Underground.
  • stärka yngre ungdomar och flickor som kan vara goda förebilder för andra ungdomar.
  • ge stöd till unga i att skriva CV och söka sommarjobb.
  • erbjuda tydligt program för ungdomar som vill lämna destruktiva miljöer.

En viktig förutsättning för att insatsen genomförs är det goda, långsiktiga, lokala samarbetet mellan kommunen och ideella organisationer som funnits under flera år. Projektet kommer att följas upp kontinuerligt fram tills våren 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot