Publicerad: 17 oktober 2018

LÖK om samverkan för effektivare introduktion och integration i Gislaveds kommun

Sedan 2007 har lokal överenskommelse (LÖK) om samverkan för effektivare introduktion och integration funnits i Gislaveds kommun. Överenskommelsen har genom åren utvecklats och revideras för att möta de behov som finns på orten.

Syftet har dock varit densamma. Att tydliggöra ingående aktörers uppdrag, ansvarsfördelning och roller för att stärka samarbetet. Parterna i LÖK är förvaltningar i Gislaveds kommun, Landstinget i Jönköpings län, Migrationsverket, bostadsbolaget GislavedsHus, Arbetsförmedlingen samt det kommunala bolaget Gislaveds Näringsliv AB. Löken följs upp bland annat genom ett integrationsbokslut. Bokslutet bidrar till att beskriva vad som görs och vilka resultat som uppnås.

En av Lökens arbetsgrupper är SAMIN - samverkan kring integration. Genom SAMIN får berörda aktörer möjlighet att arbeta fram samsyn kring frågor som rör flyktingar och nyanlända. Aktörernas resurser kan då användas effektivt med utgångspunkt i målgruppens behov.

Genom åren har styr-, verksamhets- och arbetsgrupper inom ramen för den lokala överenskommelsen bytt medlemmar. Den lokala överenskommelsen har bidragit till att utveckla ett strukturellt arbete som inte är personbundet, vilket bidragit till kvalité och fokus i arbetet. En annan framgångsfaktor är att det finns personer med mandat att hålla ihop samarbetet. Mandat som är förankrat såväl i kommunens förvaltningar som i politiken. Dessa personer deltar i möten på alla nivåer och fungerar som en ”röd tråd” i arbetet.

Under 2017 kommer arbetet med nyanlända att tydligare knytas ihop med kommunens arbete med social hållbarhet och folkhälsa. Ett annat utvecklingsområde är att stärka kontakterna med näringslivet.

Läs vidare

Kontakt

Åsa Ekberg Svensson
Utbildningsledare
Vuxenutbildningen, Gislaveds kommun
0371-819 74
asaekb@edu.gislaved.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot