Publicerad: 8 december 2017

Uppsala utvecklar ett systematiskt helhetsgrepp på integration med siffror i fokus

I Uppsala pågår ett utvecklingsarbete för att få ett samlat grepp om processer, rutiner, statistik och IT-stöd som rör asylsökande, nyanlända och integration.

Organisation: Kommun
Typ av exempel: Strategi, checklistor
Verksamhet: ledning, styrning och strategiskt arbete
Målgrupp: Kommunanställda

I Uppsala pågår ett utvecklingsarbete för att få ett samlat grepp om processer, rutiner, statistik och IT-stöd som rör asylsökande, nyanlända och integration. Arbetet drivs i projektform under två år med stöd av EU:s Asyl-, Migrations- och Integrationsfond (AMIF). Arbetet i projektet, som heter Agata, spänner över flera förvaltningar och innefattar flera delprojekt:

  • Återsökning av statliga ersättningar – rutiner och processer
  • Informationshantering – samordning av IT-system
    • Statistik ”Integration i siffror
    • Personnummer/Id-koder
  • System för bostadsmatchning

Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige, framförallt under 2015, innebar nya utmaningar för kommunerna. Verksamheter och IT-system behövde anpassas för att göra det möjligt att följa en individs ”integrationsresa” genom kommunens verksamheter och system – från asylsökande till nyanländ och vidare till etablering.

Ett av projektets syften är att utveckla IT- och ärendehanteringssystemen så att de bättre kan samverka och fungera som redskap för statistik, prognoser och planering av exempelvis skola, introduktionsinsatser och bostäder. Att sammanställa statistik innebär idag en hel del tidskrävande manuellt arbete och dubbeljobb. Projektet avslutas i juli 2018 och hittills är resultaten goda. Bland annat har återsökningen av statliga ersättningar förbättrats.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot