Publicerad: 8 december 2017

Vansbromodellen – ett helhetsgrepp om flykting och integration

Under 2016 har Vansbro kommun etablerat en integrationsenhet bestående av en integrationschef, arbetslivssamordnare, etablering- och bosättningssamordnare,föreningsutvecklare, folkhälsoplanerare och en ekonom. Enheten har till uppgift att ta ett helhetsgrepp kring integrationsfrågorna och säkerställa att människor väljer att bo kvar i Vansbro och Dalarna efter att besked om uppehållstillstånd har erhållits.

Kommunen har tagit fram en modell för integrationsarbetet, ”Vansbromodellen” som utgår från kommunens förutsättningar och kompletterar dessa med adekvata insatser för att underlätta en hållbar etablering.

Liksom många andra kommuner ställdes Vansbro och dess invånare inför en utmaning då man under hösten 2015 på kort tid fick ta hand om och husera ett stort antal asylsökande. Vansbro är en glesbygdskommun I Dalarna som sedan tidigare har utmaningar med kollektivtrafiken och svårigheter att attrahera behöriga lärare och socialsekreterare. Utmaningar som genom tillströmningen av nyanlända ytterligare förstärkts. Kommunen har även fått hantera social oro i bygden men också i kommunens skolor och andra verksamheter

Bildandet av en integrationsenhet med ett starkt mandat direkt från kommunchef och kommunstyrelsens ordförande är en av kärnorna i Vansbromodellen. Införlivande av egna HVB verksamheten samt ett samlat grepp kring kommunens alla återsök gentemot Migrationsverket men också kring alla ansökningar gentemot de statliga och regionala instanserna är andra exempel på strukturförändringar som genomförts.

Under 2016 sjösattes projektet ”Välkommen att stanna” som finansieras med medel ur det statliga anslaget för integration samt har kompletteras med en ansökan till Länsstyrelsen i enlighet med föreskrifterna i 37 a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Vansbromodellen omfattar projektet ”Välkommen att stanna” samt en rad verksamheter och insatser som exempelvis:

  • Ett utvecklat föreningsstödprogram, unik i Sverige sett till helheten. Bland annat erbjuds alla barn mellan 0-18 år i kommunen en fritidscheck i syfte att öppna dörren till kommunens rika kulturliv. Kommunen har utvecklat ”Sportotek” där sportutrustning kan lånas. Vansbro har också tillsatt en pott om 250.000 kr som föreningar kan söka medel ur för nyskapande verksamhet.
  • Under senvåren 2016 genomfördes utbildningar i sexualkunskap, värderingar och normer för alla ensamkommande barn samt för all personal på kommunens tre HVB hem. Detta i samarbete med RFSU.
  • En kartläggning av de asylsökandes kompetenser redan under asylprövningsfasen och matchning mot praktikplatser i samarbete med det lokala förenings- och näringslivet.
  • Ett stort program med flera insatser inom det sociala området. Exempelvis simundervisning, organiserad språkundervisning för asylsökande, kurser som fungerar som ett slags förberedande SFI. Andra delar i programmet är kolloverksamhet och sommarskola för att stödja språkutveckling och ge socialt stöd. Kolloverksamheten riktar sig till alla barn årskurs 4-9. De flesta som anmält sig i de äldre grupperna är ensamkommande och nyanlända ungdomar.
  • Ett arbetslivsinriktat projekt ”Från nyanländ till nyanställd” sjösätts under 2016. Projektet tar höjd för den förväntade ökningen av personer inom etableringen och syfte är att skapa en mottagningsberedskap i Vansbro kommun och ha en organisation på plats för att ta emot dem.
  • Parallellt arbetar Vansbro med bostadsförsörjningsfrågorna. Bland annat inventeras lediga bostäder på den privata marknaden i kommunen och inom det egna bostadsbeståndet. Genom satsning på boendevärdar kan social oro hos invånare minska och förhoppningsvis kan två boendevärdar som pratar arabiska och dari skapa lugn i områden.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot