Publicerad: 8 december 2017

Öar utan gränser på Ekerö tar tillvara kraften hos alla

”Öar utan gränser” är en modell som började utvecklas 2015 i syfte att fånga upp engagemanget hos personer som vill stödja och välkomna nyanlända samt länka ihop gamla och nya Ekeröbor.

Organisation: Samverkan med civila samhället
Målgrupp: Nyanlända och flyktingar

Öar utan gränser är ett nätverk och ett paraply för en mängd olika initiativ på Mälaröarna. Gemensamt har de målsättningen att välkomna nyanlända och att människor ska mötas. Genom Öar utan gränser samverkar föreningar, volontärer och nätverk. Det kan handla om i allt från språkcaféer, kultur- och idrottsföreningar, läxhjälp till nätverk som engagerar sig för att ensamkommande asylsökande ungdomar ska hitta någonstans att bo i kommunen efter sin 18-årsdag. Samverkan och gemenskapen i nätverket har gjort att engagemanget i dessa frågor har vuxit och nått ut där det behövs som bäst. Öar utan gränser hålls ihop av Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare med uppdrag att verka för en utvecklad samverkan mellan Ekerö kommun och det civila samhället.

Nätverksmöten

Till Öar utan gränsers nätverksmöten är alla välkomna och mellan 40-60 personer deltar vid varje tillfälle. Där möts civilsamhälle och kommun och delar information om rådande situation och de insatser som genomförs. Nätverksformen passar både föreningsaktiva och dem som vill göra en direkt insats, men som inte nödvändigtvis vill formalisera sitt engagemang i en förening med allt vad det kan innebära. Nätverket har därmed fångat upp många som inte tidigare har haft ett engagemang i civilsamhället.

Vänfamilj- och bosättningskoordinator

I Öar utan gränser ingår även en vänfamilj- och bosättningskoordinator, anställd i ett samverkansprojekt mellan olika aktörer i civilsamhället och Ekerö kommun. Huvudsamverkanspartner är Ekerö pastorat, där har hon sin anställning.

Alla nyanlända som anvisas till kommunen får frågan av mottagande socialsekreterare om de vill bli vänskapsmatchade med en etablerad ekeröbo och/ eller om de behöver stöd med att hitta möbler till sina lägenheter. En majoritet tackar ja och kontakt förmedlas då till vänfamilj- och bosättningskoordinatorn. Hon vänskapsmatchar personen med en etablerad familj eller individ och genom ett återbuksflöde av möbler och husgeråd hjälper ett volontärt nätverk till med kostnadsfri möblering av de nyanländas lägenheter.

Resultat av Öar utan gränser

Direkta resultat av Öar utan gränser är bland annat ett stort och aktivt engagemang bland kommuninvånarna i frågor som rör integration och inkludering och att mer än 500 integrationsfrämjande aktiviteter av varierande typ har erbjudits av föreningar, organisationer, sammanslutningar och privatpersoner.

Andra resultat är att alla nyanlända personer i kommunen erbjuds möjlighet att bli vänskapsmatchade med redan etablerade kommuninvånare. Något som ungefär 70 procent av de nyanlända personerna tacka ja till. Under 2017 har Ekerö kommun undersökt om modellen kan användas till andra verksamområden i kommunen.

Samarbetet med civilsamhället ger vinster för kommunen på flera sätt, det är kostnadseffektivt, man hittar nya arbetssätt och man når snabbare de mål som satts upp i kommunen. Detta har resulterat i en utredning och en policy för hur förutsättningarna för samverkan mellan kommun och civilsamhälle kan bli bättre.

Öar i samverkan - Utvecklad samverkan mellan det civila samhället och Eckerö kommun (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot