Publicerad: 7 december 2018

Projektet Mötesplatser förenklar nyanländas kontakt med myndigheter

Projektet Mötesplatser och information förenklar nyanländas kontakt med myndigheter. Projektet leder till kortare väntetider, minskat dubbelarbete, effektivare samarbete mellan myndigheter och minskade kostnader.

Målet med projektet är att förenkla den initiala processen för nyanlända och öka effektiviteten för de involverade aktörerna. De lokala servicekontoren har använts som plattform för projektet där tvärprofessionella team med medarbetare från alla involverade aktörer jobbar tillsammans.

Stora vinster för samhället och individen

Att orientera sig rätt bland myndigheter kan vara krångligt för vem som helst. För den som kommer från ett annat land, talar ett annat språk och inte är så insatt i hur det fungerar i Sverige blir det ännu svårare att orientera sig bland regler och myndigheter.

En process som normalt tar 3-4 veckor för en individ kan i projekt Mötesplatser och information krympas till några timmar vilket innebär en stor besparing för samhället.

Projektets spridning

Projektet inleddes i 2015 på fyra orter. Successivt har projektet vuxit och har under 2018 funnits på 27 orter och når nyanlända i cirka 90 kommuner.

Deltagande orter väljs ut utifrån geografisk spridning, om de har ett servicekontor samt en viss volym på mottagandet av nyanlända.

Projektet har lyckats uppfylla det mål som regeringen satt upp, att minst hälften av alla nyanlända som ska gå igenom etableringsprocessen bör passera en Mötesplats, vilket för 2017 innebar att 58 procent av de nyanlända gått igenom en Mötesplats.

Myndigheter som deltar är:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket
  • Pensionsmyndigheten
  • Skatteverket
  • SKL.

Givet antalet nyanlända som ska tas emot i kommunerna och den fortsatta utmaningen med att etablera nyanlända i samhället anser regeringen att arbetet med förenklade och mer effektiva processer är fortsatt viktigt och ska pågå även under 2018.  Regeringen beslutade därför i juni 2017 om att förlänga projektet Mötesplatser till och med 31 december 2018.

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot