Publicerad: 8 december 2017

Utvärderingar projektet Mötesplatser

Två externa utvärderingar har gjorts för att få en objektiv bedömning av hur väl projektet har lyckats med sitt syfte och mål. Utvärderingarna har bestått av en kundundersökning som gjorts av Augur och en samhällsekonomisk utvärdering som Payoff har genomfört.

Projektets önskade effekter på ett övergripande plan har varit:

 • Minskad påfrestning på individen
 • Ökad effektivitet för aktörerna
 • Förkortad tid fram till etablering för den nyanlända

Augurs kundundersökning

Kundundersökningen är en kvalitativ studie byggd på intervjuer med deltagare i projektet samt en kontrollgrupp bestående av personer boende på samma ort men som fått uppehållstillstånd före projektstart och således inte omfattats av projektet. Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i fem punkter:

 1. Tiden innan uppehållstillståndet beviljas präglas av väntan och inaktivitet. När man väl underrättas om att man fått uppehållstillstånd, upplever man glädje och viljan att uträtta saker är stark. Både de som omfattats av projektet och kontrollgruppen ser därför positivt på samverkan mellan myndigheterna den första tiden efter beviljandet av uppehållstillstånd.
 2. Projektets arbetssätt gör att den nyanlända känner sig trygg, eftersom hon eller han upplever en känsla av kontroll över sin situation. Denna känsla är större än hos kontrollgruppen, som har sin egen upplevelse av icke-kontroll att jämföra med.
 3. Syfte och innehåll i checklistan är oklart för intervjupersonerna. Vid genomgång av checklistan menar de dock att den skulle minimera risken för att glömma bort något på vägen och hjälpa till att säkerställa att processen flyter som den ska.
 4. Mötesplatserna fyller en viktig funktion i den nyanländas vardag. Där kan man få svar på sina frågor och slipper bli slussad vidare. Däremot ser man helst att det finns tolkar på plats.
 5. Regler och bestämmelser i svenska samhället upplevs som stelbenta och försvårande för att nyanlända ska kunna etablera sig. Hur man tar till sig information om samhället är väldigt olika och därför är projektets arbetssätt med individen i fokus en bit på vägen till att möta individens behov.

Samhällsekonomisk utvärdering med Payoff

Utvärderingen gjordes genom möten med medarbetare på respektive pilotort, samt med enkäter till samtliga medarbetare och styrgruppsmedlemmar. Alla lokala chefer och projektägaren fyllde dessutom i en kostnadsmall och processer/rutiner samlades in både från respektive aktör på central nivå och från kommunerna på lokal nivå.

Sammanfattningsvis visade Payoffs rapport följande resultat

 • Projektet var mycket lönsamt och hade en återbetalningstid på två månader. Med detta menas att kostnaden för projektet skulle vara återbetald till samhället efter två månader.
 • För ett genomsnittsärende sparar samhället ungefär 27 000 kronor. Detta baseras på skillnaden mellan faktiska kostnader för projektet och de ekonomiska vinsterna både på organisations- och individnivå.

Rapporten visade dessutom på ett antal framgångsfaktorer inom projektet

 • För nyanlända innebar projektet ”ökad egenmakt, ett värdigt mottagande, ökat självstyre i processen samt att rättssäkerheten i processen har ökat”.
 • För aktörerna medförde det ”kvalitetsmässigt bättre möten med de nyanlända, bättre förståelse av övriga myndigheters förutsättningar samt enklare att få svar på frågor som rör en annan myndighet”.
 • På pilotorterna menade man att framgångarna var att medarbetarna lärt känna de andra myndigheterna bättre, att det är bra både för medarbetarna och kunderna att samverka på en gemensam plats och att man tillsammans agerade som en enhet gentemot kunden genom att se till att man aldrig släppte taget om individen.
 • Styrgruppen kunde se att det fanns en ökad kunskap om övriga aktörer, att man nu hade känslan av ett gemensamt uppdrag och en delad problembild samt att det fanns ett större fokus på helheten i etableringsprocessen.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot