Publicerad: 19 december 2017

Barnperspektiv vid ekonomiskt bistånd

När ett ärende om ekonomiskt bistånd berör barn ska socialtjänsten ta hänsyn till barnets situation. Besluten ska motiveras med hänsyn till barnet, men lagen innebär inte att barnets bästa alltid måste vara utslagsgivande.

I socialtjänstlagen står det att ”barnens situation ska beaktas, utredas och redovisas när en ansökan om ekonomiskt bistånd kommer till socialtjänsten”. Barnets roll är stark eftersom Sverige har förbundit sig att följa FN:s barnkonvention. Konventionen har fyra grundläggande principer:

  • alla barn har lika värde och är lika mycket värda som vuxna
  • barns bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör dem
  • varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem utifrån ålder och mognad

Hänsyn till barn vid handläggning

För att konkretisera hur man ska förhålla sig till barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd har Socialstyrelsen pekat ut några viktiga aspekter i sin rapport ”Beaktande av barnperspektiv vid ekonomiskt bistånd”.

Här sägs bland annat att det bör finnas riktlinjer för hur barnperspektivet ska tillgodoses och följas upp. Särskilt viktigt är frågor som gäller barns boende, umgänge med föräldrar, hälsa och fritid. Handläggarna bör ha metoder och kompetens för att arbeta med barn. De bör även tala med barnen och utgå från ett helhetsperspektiv vid behovsbedömningen och det bör finnas möjlighet att bevilja högre biståndsnivåer för barnfamiljer.

Rapport: Beaktande av barnperspektiv vid ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot