Publicerad: 4 maj 2018

Förslag till arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem

SKL föreslår ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.

Arbetslösheten minskar generellt. Trots det står ett antal långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och långtidsberoende av ekonomiskt bistånd utanför arbetslivet.

SKL menar att en av grundorsakerna till individernas svårigheter att nå arbete är att befintliga insatser inte är tillräckligt samordnade mellan myndigheter, kommun, landsting och regioner. Först när detta sker, och den enskilde individen står i centrum, kan nästa steg tas för att stärka arbetsmarknadsanknytning för grupper som är i behov av flera insatser samtidigt. Det handlar om att ge arbetsmarknadsinsatser tillsammans med insatser från hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser eller stödåtgärder från socialtjänsten.

Med utgångspunkt i ovan har SKL utarbetat ett konkret förslag till ett nytt arbetsmarknadsprogram med samordnade insatser och ersättningssystem. Förslaget bygger på forskning och beprövad erfarenhet och omfattar en kombination av individanpassade insatser som kan utföras av olika aktörer.

SKL:s förslag i korthet

Målgruppen är individer mellan 25 och 58 år som står långt från arbetsmarknaden och som en längre tid har  försörjt sig på ekonomiskt bistånd eller andra ersättningar.

Förslaget omfattar en kombination av individanpassade insatser som är inriktade på att komma i arbete, utbildning, hälsa och socialt stöd. Insatserna ska kunna utföras av olika aktörer. Det centrala är att insatserna samordnas mellan aktörerna.

Staten föreslås vara huvudansvarig för programmet, vilket ska bedrivas under ett år, med möjlighet till förlängning.

Individen får en statlig ersättning, vilken kan kompletteras med andra inkomster från exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag som sammantaget täcker deltagarens behov och minimerar behovet av kompletterande ekonomiskt bistånd.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot