Publicerad: 18 april 2018

Bakgrund SSBTEK

SKL är ansvarig för organisering och se till att förvaltning av SSBTEK sker.

I begreppet förvaltning innefattar drift och support, bevarande och vidareutveckling av befintlig funktion, löpande utvärdering av behov och finansiering med mera.

Översikt förvaltning

Respektive kommun ger SKL i uppdrag att ta tillvara på kommunens intressen gentemot informationsägande myndigheter och organisationer. I de frågor som gäller tjänstens utveckling, förvaltning och finansiering.

Det finns ett förvaltningsuppdragsavtal tecknat mellan SKL och Försäkringskassan. SKL har gett Försäkringskassan i uppdrag att ansvara för IT-driften.

Försäkringskassan är personuppgiftsbiträde åt kommunerna gentemot de informationsägande myndigheterna och arbetslöshetskassornas samorganisation.

Förvaltningsorganisation

För tjänsten finns en organiserad förvaltningsorganisation:

Bild över SKLs Förvaltning av SSBTEK

Beskrivning av förvaltningsorganisationen

Styrgrupp

Uppdraget är att besluta om förvaltnings- och utvecklingsplan. Utifrån dessa planer ansvara styrgruppen för att uppsatta mål uppnås inom budget och tidplan. I gruppen ingår bland annat SKL (ordförande), Försäkringskassan i egenskap av ansvarig för driften av SSBTEK, samt uppgiftslämnande myndigheter och organisationer. I styrguppen finns även e-Samverkansprogrammet representerat.

Förvaltningsråd

I förvaltningsrådet ingår förvaltningsledare, med ansvar för de verksamhetsnära frågorna tillsammans med Förvaltningsledare-IT som ansvar för de tekniska frågorna. De träffas regelbundet och samarbetar i det operativa arbetet med att uppnå målen i förvaltningsplanen. Förvaltningsrådet ansvarar för att ta fram kommande års förvaltningsplan till styrgruppen.

Expertråd

Syftet med expertrådet är att säkerställa att verksamhetens behov och krav på tjänsten uppfylls. Expertrådet består av två grupper: kommungruppen och leverantörsgruppen. Kommungruppen består av handläggare och förvaltningsledare från flera kommuner. Leverantörsgruppen består av representanter från de leverantörer som byggt integrationer till SSBTEK. Informationslämnande myndigheter och organisationer deltar i arbetet vid behov.

Driftsråd

Driftrådet ska säkerställa tekniska driften och vidareutvecklingen av tjänsten. Försäkringskassan är sammankallande. Gruppen består utav Försäkringskassan, SKL och representanter från de leverantörer som byggt integrationer till tjänsten. Informationslämnande myndigheter och organisationer deltar i arbetet vid behov.

Planer

Förvaltningsarbetet styrs utifrån två olika planer: förvaltnings- och utvecklingsplanen.

Utvecklingsplanen

Det är en treårig plan som beskriver hur tjänsten strategiskt ska utvecklas. Utvecklingsplanen uppdateras årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEKS utvecklingsplan 2016-2018 v1

Förvaltningsplanen

Det är en ettårig plan och följer budgetårets kalender. I förvaltningsplanen finns detaljerade målsättningar, budget och tidplaner. En ny förvaltningsplan tas årligen fram av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEKS förvaltningsplan 2016 v1

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot