Publicerad: 19 december 2017

Nytta med SSBTEK

Tjänsten bidrar till att tid frigörs för handläggarna, skyddet av klienternas integritet ökar och en rad kostnadsbesparingar.

De kvalitativa nyttor tjänsten ger är att den bidrar till en effektiv och rättssäker informationsförsörjning och ärendehantering med hög informationssäkerhet. Tjänsten ger handläggarna mer tid till rådgivning och stöd vilket i sin tur medför att klienterna får fler räkningar betalda i tid, har kortare tid till egen försörjning och får färre återkrav.

Skyddet av klienternas integritet ökar, eftersom känsliga uppgifter nu hanteras i en elektroniskt skyddad miljö till skillnad från tidigare, då kommunernas handläggare var hänvisade till telefon, fax och papper.

Även kompetens kring juridik, informationssäkerhet m m kan samlas på nationell nivå i stället för att varje kommun gör sina tolkningar. En effektiv dialog mellan medlemmar och SKL innebär också att intressebevakningen gentemot staten och mot enskilda statliga myndigheter kan stärkas.

Ytterligare en effekt av gemensamma lösningar som denna innebär att allt större krav kan ställas på leverantörer av kommunala verksamhetssystem, både vad gäller affärsmodeller och krav på att systemen ska vara öppna för informationsutbyte.

Det är även en lägre belastning på kundservice hos informationslämnande myndigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot