Publicerad: 10 november 2016

Ändringar i socialtjänstlagen

I januari 2015 kompletterades Socialstyrelsens tidigare meddelandeblad 7/2013 med förtydliganden om kvalificeringsperioden, stimulansperioden och att inget särskilt beslut om jobbstimulans ska fatta.

Flera förändringar genomfördes den 1 juli 2013 avseende ekonomiskt bistånd. Information har tidigare gått ut från Socialstyrelsen, men vi vill ändå i ett särskilt cirkulär uppmärksamma er på de ganska stora förändringarna.

  • En särskild beräkningsregel - jobbstimulans - införs genom 4 kap. 1 b § SoL. Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att utöka sin arbetstid när man får ekonomiskt bistånd.
  • Höjd gräns för hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster i 4 kap. 1 a § SoL. Regeln innebär att en del av hemmavarande barns och skol-ungdomars arbetsinkomster inte ska beaktas vid prövningen av föräldrarnas ekonomiska bistånd för barnet eller skolungdomen. Den höjs nu till ett prisbasbelopp per kalenderår.
  • Åldersgränsen i 4 kap. 4 § SoL tas bort. Syftet med ändringen är att ge socialnämnderna möjlighet att anvisa även enskilda över 25 år till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om de inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Socialstyrelsen har i ett meddelande närmare beskrivit hur ändringarna ska tolkas. SKL avser att under hösten följa upp förändringarna och implementeringen av dem.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot