Publicerad: 9 november 2017

Ekonomiskt bistånd försörjer många långtidsarbetslösa

Hälften av vuxna med ekonomiskt bistånd 2016 fick det på grund av arbetslöshet. Nästan fyra av tio hade bistånd under minst tio månader. Det visar Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.

Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL

Per-Arne Andersson, avdelningschef

I samverkan med Socialstyrelsen publicerar Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. Jämförelserna innehåller data och enkätsvar från landets kommuner.

– Ekonomiskt bistånd är tänkt att vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. Det är nödvändigt att samhället på olika sätt kan stödja människor att komma ur ett långvarigt biståndsberoende, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Dagens situation innebär social utsatthet för både vuxna och barn samtidigt som det ger stora kostnader för samhället.

– Det är centralt för kommunerna att fortsätta att utveckla arbetssätt, metoder och organisation för att möta brukarnas behov och minska biståndstider. Att staten samtidigt genomför åtgärder som minskar arbetslösheten för grupper som står långt från arbetsmarknaden är en förutsättning för att bryta utvecklingen av långvarigt biståndsmottagande, säger Per-Arne Andersson.

Några resultat

  • Drygt 100 000 av de cirka 270 000 vuxna mottagarna av ekonomiskt bistånd fick bistånd under minst tio månader av kalenderåret
  • Ungefär vart tjugonde hushåll (220 112 hushåll) fick ekonomiskt bistånd någon gång under året
  • Kommunerna betalade ut cirka 10,5 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år.

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt och mycket långvarigt bistånd

 

Indikatorer öj

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Långvarigt ekonomiskt bistånd


31,7

34,5

37,1

36,8

36,1

35,8

36,1

Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd


16,3

19,3

22,3

22,8

22,6

22,4

22,9

Fakta

Uppgift om antal biståndsmottagare och hushåll samt belopp är hämtade från den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd 2016. Långvarigt respektive mycket långvarigt bistånd innebär en biståndstid på minst tio månader av ett kalenderår respektive minst 27 månader under en period av tre år.
Sedan 2016 publiceras resultatet vid två tillfällen. Denna publicering avser indikatorer som är hämtade från registret över ekonomiskt bistånd 2016. Indikatorerna är uppdelade per kön och inrikes respektive utrikesfödda. Enkätsvaren publicerades redan i juni 2017.  

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot