Publicerad: 10 november 2016

Ny nationell brukarundersökningen om ekonomiskt bistånd

Hösten 2015 genomförde 40 kommuner den nya nationella brukarundersökningen om ekonomiskt bistånd. En sammanställning visar att 85 procent av dessa brukare tycker att det är lätt/mycket lätt att få kontakt med socialsekreteraren via telefon, sms eller e-post.

Många kommuner har genom åren genomfört egna brukarundersökningar för att förbättra verksamheterna. Det har dock saknats möjlighet att jämföra resultaten med andra kommuner. I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har därför behovet av nationella brukarundersökningar lyfts. SKL genomförde 2014 en första pilotomgång av nationell brukarundersökning för individ- och familjeomsorgen. Hösten 2015, då undersökningen gjordes för andra gången, deltog 40 kommuner, varav Linköping är en.

SKL:s brukarundersökningar för individ och familjeomsorg

Fler svar på brukarundersökning i Linköping

I Linköpings kommun har man prövat en ny modell för att få in fler svar i sin brukarundersökning. Så här berättar Åse Andersson, verksamhetsutvecklare.
- Vi anställde en man och en kvinna som var tvåspråkiga, med arabiska respektive somaliska som första språk. Vi tänkte att det är bra att ha personer med olika kulturell bakgrund eftersom många av de som besöker kontoret talar dessa språk.

Personerna som arbetade med brukarundersökningen fick en arbetsstation i väntrummet och namnskyltar för att göra deras uppdrag tydligt. De skulle även förklara syftet med brukarundersökningen och fråga besökarna om de ville fylla i en enkät om försörjningsstöd och vilket språk de ville ha enkäten på. För att kunna kontrollera bortfallet hade de också i uppdrag att notera hur många personer de frågat. Genom att göra ett streck på en lista, och sedan jämföra antalet tillfrågade individer med besvarade enkäter kunde bortfallet beräknas.

- Även om många besökare avböjde deltagande i brukarundersökningen fick vi genom denna metod ökad kunskap kring varför de svarade nej och kan i framtiden göra förbättringar. Vi tycker själva att vi fick ett bättre urval men framförallt betydligt fler som besvarade enkäten, säger Åse Andersson.

- Bra initiativ från Linköping, säger Leif Klingensjö, sektionschef på Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL. Att ta till sig sina klienters upplevelser och åsikter är ett  viktigt sätt att utveckla verksamheten, därför är det betydelsefullt att få svar från så många som möjligt.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot