Publicerad: 1 december 2016

Onödig detaljnivå i förslag kring  budget- och skuldrådgivning

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  är rekommendationerna i Konsumentverkets förslag till budget- och skuldrådgivning i kommunerna för detaljerad.

SKL anser att kommunerna själva bör få avgöra hur verksamheten ska utformas utifrån lokala förutsättningar och att det är viktigare att sprida goda exempel.

Sammanfattning av SKL:s synpunkter

  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att rekommendationerna måste skrivas på ett sådant sätt att de är hållbara över tid.
  • SKL vill påtala vikten av att Konsumentverkets uttalanden har stöd i regelverket, såsom förarbetena till skuldsaneringslagen (2016:675) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
  • Detaljstyrningen i rekommendationerna är enligt SKL onödigt stor. Kommunerna är bäst lämpade att besluta ifråga om t.ex. verksamhetens utformning utifrån lokala förutsättningar och den kommunala självstyrelsen måste beaktas. SKL anser att rekommendationerna ska vara av mer generell karaktär och att goda exempel sprids i större omfattning.
  • I rekommendationen angående verksamhetens innehåll ska skuldsanering tas bort som en del av verksamheten. Gränsdragningen gentemot Kronofogden måste därtill klargöras och den enskildes vilja och eget ansvar förtydligas.
  • SKL anser även att det, vad gäller verksamhetens innehåll, finns behov av att klargöra dimensioneringen av de olika delarna i verksamheten.
  • Det är enligt SKL viktigt att Konsumentverket vid framtagandet av rekommendationerna beaktar övrig lagstiftning som kommunen har att förhålla sig till, såsom lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
  • Vad gäller rekommendationen kring tillgänglighet och kontaktmöjligheter anser SKL att hänsyn måste tas till den tekniska utvecklingen.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot