Publicerad: 10 november 2016

Överskuldsättning i kreditsamhället

Sveriges Kommuner och Landsting har beretts tillfälle att till Justitiedepartementet lämna synpunkter på betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället.

De övergripande synpunkterna är:
  • SKL ser sammanfattningsvis positivt på den åtgärdsstrategi som presenteras i utredningen.
  • SKL avvisar förslaget om ett förändrat ansvar för finansieringen av den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Ansvar och resurser för verksamheten måste följas åt.
  • förslaget om skatteväxling är inte tillräckligt utrett
  • utredningen har lyft flera viktiga frågeställningar rörande budget- och skuldrådgivningen och SKL ställer sig positiva till att ett närmare utrednings- och utvecklingsarbete sker
  • SKL delar utredningens bedömning att de förslag som riktar sig till barn och ungdomar är av särskild vikt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot