Publicerad: 14 februari 2017
Prenumerera på Ekonomiskt bistånd, försörjning

Budget- och skuldrådgivning i socialtjänstlagen

Kommuner ska enligt lag ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Både för att förebygga överskuldsättning och för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem.

Sedan den 1 november 2016 har det införts en bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, om att kommuner ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad (se 5 kap. 12 § SoL). Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i skuldsaneringslagen men är flyttad till socialtjänstlagen i syfte att tydliggöra att budget- och skuldrådgivning utgör socialtjänst oavsett i vilken del av den kommunala verksamheten som tjänsten erbjuds (prop. 2015/16:125 s. 102). Någon ändring i frågan om ansvaret eller hur kommunerna får organisera verksamheten är dock inte avsedd.

Socialtjänstlag (2001:453)

Vad innebär budget- och skuldrådgivning?

Grundidén med de kommunala budget- och skuldrådgivarna är att de genom olika former av ekonomisk rådgivning både ska bidra till att förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem. Det är en obligatorisk uppgift för kommunen att lämna denna typ av privatekonomisk rådgivning, men lagstiftningen ställer inga krav på hur kommunen ska organisera verksamheten. Enligt förarbetena ska kommunerna förvissa sig om att rådgivarna har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt ges möjlighet till fortbildning. Rådgivningsverksamheten ska vidare ha en sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål (prop. 2015/16:125 s. 276).

Kronofogden beslutar om skuldsanering

Budget- och skuldrådgivningen gäller även under skuldsaneringsförfarandet. Det är dock Kronofogden som avgör om villkoren för att beviljas skuldsanering är uppfyllda. Budget- och skuldrådgivarna bör informera om de generella förutsättningarna för skuldsanering, men inte själva göra bedömningen (se prop. 2015/16:125 100). Under ett skuldsaneringsförfarande, och till dess att en skuldsanering är avslutad, bör budget- och skuldrådgivaren vara aktiv i sin kontakt med gäldenären (prop. 2015/16:125 s. 276).

Budget och skuldrådgivning utgör inte i sig myndighetsutövning. Uppgiften kan därmed överlåtas till annan (jfr 2 kap. 5 § SoL). Kommunen behåller dock ett övergripande ansvar för rådgivningen även i dessa fall (se JO:s beslut, dnr 3608-2007).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot