Publicerad: 15 februari 2017

Rekommendationer skuldsanering

Konsumentverkets rekommendationer ska fungera som vägledning vid budget- och skuldrådgivning. Men deras rekommendationer styr inte över verksamheten.

Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna ska svara för (se 5 kap. 12 § andra stycket SoL). Uppgiften inbegriper inga befogenheter att styra den kommunala verksamhetens inriktning eller att ingripa i de fall där uppgiften inte fullgörs på ett ändamålsenligt sätt (prop. 2005/06:124 s. 39). Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över socialtjänsten.

Konsumentverkets rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Konsumentverket har i samråd med berörda aktörer tagit fram rekommendationer när det gäller budget- och skuldrådgivningen. Rekommendationerna färdigställdes den 22 december 2016 och utgör en vägledning som ska bidra till utveckling och uppföljning av kommunernas budget- och skuldrådgivning. SKL har varit delaktig i arbetet och framfört synpunkter under processen.

Konsumentverkets arbete har resulterat i följande sex rekommendationer:

  • Verksamhetens innehåll
  • Utbildning och kompetens
  • Likvärdigt arbetssätt och säkerställa kompetens
  • Kapacitet och uppföljning
  • Tillgänglighet
  • Stöd utan oskäligt dröjsmål

SKL:s synpunkter på Konsumentverkets rekommendationer

SKL anser att det är positivt att kommunerna får vägledning kring vad som inbegrips i budget- och skuldrådgivning. Men vi efterfrågar fortfarande vägledning kring gränsdragningen mot andra verksamheter och myndigheter, till exempel gentemot Kronofogden under skuldsaneringsprocessen. Det hade varit av vikt för kommunernas budget- och skuldrådgivare att få en översikt över vilket ansvar Kronofogden har, bland annat när det gäller information och annan hjälp under skuldsaneringsprocessen. Enligt rekommendationerna kommer Konsumentverket att ta fram en utförligare beskrivning av budget- och skuldrådgivningen under 2017. Den ska redogöra för olika aktörers roller och ansvar samt visa exempel från olika verksamheter. SKL ser positivt på detta arbete och hoppas att det kommer att bidra till ytterligare vägledning för kommunerna.

Rekommendationerna är inte styrande

SKL vill framhålla vikten av att rekommendationerna betraktas som just rekommendationer. Kommunen har ofta de bästa förutsättningarna att besluta i frågor som till exempel rör verksamhetens lokalisering eller utformning utifrån lokala förutsättningar. Det är viktigt att denna flexibilitet bibehålls. När det gäller tillgänglighet och hur snabbt den enskilde ska få kontakt med budget- och skuldrådgivaren, anser SKL att förarbetsuttalandet ska vara vägledande. Det säger att det ska finnas en kapacitet som möjliggör för hjälpsökande att få bistånd utan oskäligt dröjsmål. Men på vilket sätt kontakt tas, vilket stöd som erbjuds initialt, och inom vilken tid den enskilde får hjälp, måste rimligen anpassas till den aktuella situationen och den hjälpsökandes individuella behov.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot