Publicerad: 16 november 2017

Avgifter inom äldreomsorgen

Sammanställning kring avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Höjt avgiftstak inom äldreomsorg 1 juli 2016

Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning av den avgift kommunen får ta. Det regleras som en ändring i socialtjänstlagen.

8 kap. 5 §6

Den enskildes avgifter får:

  1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,
  2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Beräkning av avgifter

Socialstyrelsen redovisar i sitt meddelandeblad några av de belopp om används för att beräkna avgifter inom äldre- och handikappomsorgen som är knutna till prisbasbeloppet.

Meddelandeblad 2015

Bestämmelser om avgifter i socialtjänstlagen

Avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap, §§ 3-9.

Socialtjänstlag (2001:453)

Frågor och svar om avgifter och avgiftsexempel, Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot