Publicerad: 4 maj 2018

Fakta om äldreomsorgen

Kommunerna har huvudansvaret för äldreomsorgen, bland annat den verksamhet som bedrivs inom hemtjänsten och i särskilda boenden.

Hemtjänst är en behovsbedömd insats i form av service och personlig omvårdnad som utförs i den äldres bostad. Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende för service, vård och omsorg som kommunerna tillhandahåller till personer som behöver stöd dygnet runt.

Kommunerna har också ett hälso- och sjukvårdsansvar i särskilt boende och 265 av 290 kommuner har övertagit ansvaret för hemsjukvården från landstinget.

I takt med att medellivslängden ökar insjuknar också allt fler äldre personer i kroniska sjukdomar och därmed ökar behovet av hälso- och sjukvård. Några av de vanligaste diagnoserna hos äldre personer är hjärtinfarkt, hypertoni och diabetes.

Omfattning av äldreomsorgen

  • Drygt 164 000 personer över 65 år har minst en insats från hemtjänsten
  • Drygt 81 600 personer över 65 år bor i särskilt boende
  • Drygt 9 500 personer över 65 år fick korttidsvård
  • Drygt 10 500 personer över 65 år fick stöd i form av dagverksamhet, den vanligaste formen vänder sig till personer med demenssjukdom
  • Drygt 182 900 personer över 65 år har trygghetslarm
  • Cirka 392 000 personer fick kommunal hälso- och sjukvård år 2016, varav 83 procent var 65 år eller äldre.

Källa: Socialstyrelsen, 2017

Nyckeltal

Resultat

Äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor i särskilt boende. Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" visar på stabila resultat över åren, men det finns en variation mellan kommunerna, och det finns också vissa skillnader mellan män och kvinnor.

Antalet äldre över 65 år som drabbas av frakturer på lår och höft fortsätter att minska. Men det var nästan dubbelt så många kvinnor som drabbades av fraktur på lår och höft, jämfört med män.

De senaste åren har läkemedelsbehandlingen till äldre, liksom vården i livets slut förbättrats. Förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre minskar och allt fler äldre som får vård i livets slut erbjuds smärtskattning.

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) står sig svensk vård och omsorg mycket väl i jämförelse med övriga OECD-länders. Sverige framstår som en förebild för de flesta andra OECD-länder. Liksom övriga OECD-länder, står dock även Sverige inför stora utmaningar på grund av ändrad demografi. Det mest angelägna för Sverige är att förbättra koordinationen mellan primärvård, sjukhusvård och kommunal vård. Även skillnaderna mellan olika kommuner måste analyseras närmare.

Källa: OECD, ”Health Care Quality Review of Sweden”, 2013

Kundnöjdhet

De flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra.

  • 9 av 10 äldre är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten
  • 9 av 10 äldre med hemtjänst har förtroende för alla eller flertalet i personalen
  • Nästan 9 av 10 äldre känner sig trygga i särskilt boende
  • 7 av 10 äldre i särskilt boende upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen.

Även om de flesta är nöjda, visar siffrorna också att många känner sig ensamma: Två av tre äldre som bor i särskilt boende uppger att de ibland känner sig ensamma. Bland äldre med hemtjänst känner sig drygt hälften ensamma ibland. Fyra av tio gör det då och då.

Socialstyrelsens undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot