Publicerad: 24 september 2019

Samverkan vid utskrivning från sjukhus

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den nya lagen har ersatt tidigare betalningsansvarslagen.

Fast vårdkontakt och SIP

Den nya lagen hänvisar till bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP).

Folder Socialstyrelsen: Fast vårdkontakt – när var, hur?

Samordnad individuell plan, SIP

SIP för äldre

Trygg hemgång

Många kommuner har infört ”Trygg hemgång” som ett arbetssätt att stödja personer som kommit hem från sjukhus. SKL har tagit fram en skrift som stöd till kommuner som vill börja eller vidareutveckla arbetet med Trygg hemgång.

Skrift: Trygg hemgång – för säkrare och effektivare utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Förebygga och minska risk för återinskrivning

Den öppna vården och omsorgen kan göra mycket för att stärka det förebyggande arbetet, så att äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv hemma, utan onödiga vistelser på sjukhus. SKL har en vägledning om hur primärvården kan identifiera sköra äldre och på ett tidigt stadium ge proaktiva insatser.

Skrift: Proaktiv vård av sköra äldre – för dig som arbetar i primärvården

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att bedöma risker samt planera och följa upp förebyggande åtgärder för äldre som har risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och problem med blåsdysfunktion. Verktyget kan användas av alla vård- och omsorgsenheter som arbetar med äldre i kommun och regioner.

Senior alert

Samverkan vid komplexa ärenden

SKL har tagit fram en skrift med konkreta råd om hur olika aktörer kan samverka när svåra frågor uppstår kring utskrivning – till exempel vid komplexa ärenden eller vid utskrivning från psykiatrisk vård.

Skrift: God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi? (SKL:webbutik)

Skrift: God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi? (webbaserad version i publector)

Uppföljning

SKL ansvarar för nationell uppföljning av utskrivningsprocessen och följer månadsvis upp antalet utskrivningsklara dagar. Resultatet redovisas på webbplatsen Väntetider i Vården där du kan se resultat per län, per kommun och för Sverige totalt.

Utskrivningsklara patienter på sjukhus, Väntetider i vården

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg (PDF, öppnas i nytt fönster)

Uppföljning av genomförandet av lagen

SKL har tagit fram en rapport om kommunernas och regionernas införande av lagen. Rapporten beskriver erfarenheter och utvecklingsområden och ger förslag till hur samverkan vid utskrivning kan utvecklas.

Rapport: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård – framgångsfaktorer och utvecklingsområden (PDF, öppnas i nytt fönster)

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag följt upp genomförandet av lagen. En delrapport publicerades i december 2018.

Vårdanalys: På väg – delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning

Webbkollen

Verktyget Webbkollen kan användas för att få patientens bild av hur systemet fungerar.

Webbkollen, uppföljning trygghet i hemmet för äldre

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot