Publicerad: 15 mars 2018

Kompetensutveckling för den sociala barn- och ungdomsvården

Hög kvalitet inom den sociala barn- och ungdomsvården bygger bland annat på goda förutsättningar för socialsekreterare, arbetsledare och chefer.

SKL anser att det är ett gemensamt ansvar för staten, arbetsgivarna och lärosäten att bidra till goda förutsättningar, kompetens, stabilitet och nödvändig utveckling. Kunskapsstöd ska vara relevant utformat med tillgängligt kunskapsstöd och tillgång till grund- och vidareutbildning som motsvarar verksamheternas behov av kompetens.

Vidareutbildningar för arbetsledare och socialsekreterare

Arbete inom den sociala barn-och ungdomsvården är känsligt och kräver särskilda kunskaper om barn och unga. Det saknas idag en vidareutbildning på avancerad nivå för såväl socialsekreterare som arbetsledare, vilket behövs då socionomutbildningen är en grundutbildning som utbildar för olika yrken.

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram uppdragsutbildningar á 7,5 hp för erfarna socialsekreterare respektive arbetsledare. Det är bra men det räcker inte, det som krävs är en gedigen vidareutbildning på avancerad nivå som ingår i den ordinarie utbildningsstrukturen.

Nationell högskolekurs för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Nationell högskolekurs för ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO), 7,5 hp

Personalförsörjning och kompetensutveckling

Det pågår ett omfattande förbättrings- och utvecklingsarbete i landets kommuner baserat på SKL:s handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga”. Många kommuner prioriterar personalförsörjning och kompetensutveckling. Kommunerna är mycket engagerade i att utveckla en bra arbetsorganisation, och minska arbetslastning, exempelvis genom att hitta arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper så att socialsekreterarna och arbetsledare kan koncentrera sig på sina uppgifter inom myndighetsutövningen.

SKL:s handlingsplan "Stärkt skydd för barn och unga"

Kartläggning av rekryteringsläge

SKL genomförde med anledning av det stora mottagandet av ensamkommande barn, i december 2015, en nationell kartläggning för att få en bild av rekryteringsläget inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Resultatet visade på stora svårigheter att rekrytera socionomer. Den fråga som respondenterna främst ville ha stöd i var att göra arbetet inom myndighetsutövningen mer attraktivt. Både kommuner och högskolor behöver ta ett större ansvar för att marknadsföra arbete med myndighetsutövning.

I rapporten redovisas vilka insatser kommunerna satt in för att lösa situationen, hur rekryteringsläget ser ut för olika yrkesgrupper samt vilket stöd kommunerna önskar framöver.

Rapport om rekryteringsläget inom den sociala barn- och ungdomsvården

Yrkesintroduktion för socialsekreterare

Det behövs yrkesintroduktion för att överbrygga glappet mellan den kompetens som erhålls genom socionomutbildningen och den kompetens som krävs för att arbeta som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Kommunerna får själva ta ansvaret för att överbrygga detta kompetensglapp. Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag att ge en bild av vad ett introduktionsprogram kan innehålla. Uppdraget har skett i samarbete med de regionala utvecklingsledarna. Det har resulterat i att 14 län har byggt upp länsgemensamma introduktionsprogram.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård, kunskapsguiden.se

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot