Publicerad: 27 juni 2018

Kompetens- och personalförsörjning i den sociala barn- och ungdomsvården

SKL anser att det är ett gemensamt ansvar för staten, arbetsgivarna och lärosäten att bidra till goda förutsättningar, kompetens, stabilitet och nödvändig utveckling för socialsekreterare, arbetsledare och chefer.

Vidareutbildningar för arbetsledare och socialsekreterare

Arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården är komplext och kräver särskilda kunskaper om barn och unga. I dagsläget saknas en vidareutbildning på avancerad nivå för socialsekreterare och arbetsledare, vilket behövs då socionomutbildningen är en grundutbildning som utbildar för många olika yrken.

Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag att ta fram uppdragsutbildningar á 7,5 hp för erfarna socialsekreterare respektive arbetsledare. Utbildningarna har varit uppskattade men då det är en tillfällig satsning riskerar det inte att bli långsiktigt. Det som krävs är en vidareutbildning på avancerad nivå som ingår i den ordinarie utbildningsstrukturen.

Nationell högskolekurs för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp, Socialstyrelsen

Nationell högskolekurs för ledare i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO), 7,5 hp, Socialstyrelsen

Yrkesintroduktion för socialsekreterare

Det behövs en yrkesintroduktion för att överbrygga glappet mellan den kompetens som erhålls genom socionomutbildningen och den kompetens som krävs för att arbeta som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Kommunerna får själva ta ansvaret för att överbrygga detta kompetensglapp. Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag att ge förslag på vad ett introduktionsprogram kan innehålla.

Socialstyrelsen har genomfört detta i samarbete med de regionala utvecklingsledarna. Det har resulterat i att 18 län har byggt upp länsgemensamma introduktionsprogram.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård, Kunskapsguiden

Personalförsörjning och kompetensutveckling

Det pågår ett omfattande förbättrings- och utvecklingsarbete i landets kommuner baserat på SKL:s handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga”. Många kommuner prioriterar personalförsörjning och kompetensutveckling. Kommunerna är engagerade i att utveckla en bra arbetsorganisation, och minska arbetslastning, exempelvis genom att hitta arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper, till exempel administratörer, så att socialsekreterarna och arbetsledare kan koncentrera sig på sina uppgifter inom myndighetsutövningen.

Under det senaste året rapporterar allt fler kommuner att det blivit lättare att rekrytera socialsekreterare.

SKL:s handlingsplan "Stärkt skydd för barn och unga"

Bemanningssatsningen

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Totalt 360 miljoner kronor ska fördelas till kommunerna under 2018-2020. Medlen kan användas till att rekrytera fler socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid åt socialsekreterarnas myndighetsutövande. Satsningen planeras pågå även 2019. Bemanningssatsningen har pågått sedan 2016 med 210 miljoner kronor årligen.

Socialstyrelsen: Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot