Publicerad: 6 juli 2017

Barns brukarmedverkan för utveckling av verksamheten

Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten ska ges möjlighet att komma till tals. Barn och ungas synpunkter ger också underlag till att utveckla verksamheten. Brukarmedverkan är också en viktig hörnsten i utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården (BoU-satsningen) är utveckling av barn och ungas brukarmedverkan en prioriterad fråga.

En rad olika utvecklingsarbeten på detta tema pågår i länen, men arbetssätten utvärderas och implementeras sällan. Barn och ungas möjlighet att komma till tals införlivas därmed i alltför låg utsträckning i socialtjänstens verksamheter. Utvecklingsarbetet fokuserar därför på implementeringsstöd.

SKL:s roll

Under 2017 ger Sveriges Kommuner och Landsting stöd till länen i implementeringen av goda modeller och arbetssätt för att göra barn och unga delaktiga i utvecklingen av socialtjänstens verksamheter.

SKL:s arbete med patient- och brukarmedskapande

Vad pågår i länen/regionerna?

Kontakta utvecklingsledaren i det län/den region som du är intresserad av att veta mera om arbetet med att utveckla barns brukarmedverkan.

Kontaktuppgifter till regionala utvecklingsledare

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot