Publicerad: 9 januari 2017

Barns brukarmedverkan för utveckling av verksamheten

Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten ska ges möjlighet att komma till tals i sitt eget ärende. Att hämta in barn och ungas synpunkter ger också underlag till att utveckla verksamheten. Brukarmedverkan är också en viktig hörnsten i utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Inom ramen för satsningen på regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården (BoU-satsningen) är regionalt stöd till utveckling av barn och ungas brukarmedverkan en prioriterad fråga.

En rad olika utvecklingsarbeten på detta tema pågår i länen, men arbetssätten utvärderas och implementeras sällan. Barn och ungas möjlighet att komma till tals införlivas därmed i alltför låg utsträckning i socialtjänstens verksamheter. Under 2015 har utvecklingsarbetet fortsatt med fokus på fortsatt implementering. Flera län har implementerat eller är i färd med att implementera modeller för barns brukarmedverkan.

SKL:s roll

Under 2016 ger Sveriges Kommuner och Landsting stöd till länen i implementeringen av goda modeller och arbetssätt för att göra barn och unga delaktiga i utvecklingen av socialtjänstens verksamheter.

Vad pågår i länen/regionerna?

Kontakta utvecklingsledaren i det län/den region som du är intresserad av att veta mera om arbetet med att utveckla barns brukarmedverkan:
Kontaktuppgifter till regionala utvecklingsledare

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot