Publicerad: 24 augusti 2017

Uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården

Under 2016/17 driver SKL utvecklingsprojektet Webbkollen Barn och unga. Projektet har i uppdrag att testa ett antal variabler för uppföljning av resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Det finns ett stort behov av att bättre kunna följa upp resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården, något som är viktigt som underlag för planering och verksamhetsutveckling. Sedan februari 2016 bedriver SKL ett utvecklingsprojekt som testar variabler för systematisk uppföljning i praktiken.

Projektet genomförs tillsammans med ett tiotal kommuner och stadsdelar i fem län/regioner. Syftet är att hitta verktyg för att bättre kunna följa upp resultat och få kunskap om barn och unga inom socialtjänsten.

Systematisk uppföljning inom ramen för reviderade BBIC

Socialstyrelsen, som förvaltar Barns Behov i Centrum (BBIC), har under 2014 haft ett regeringsuppdrag att vidareutveckla BBIC för systematisk uppföljning. I oktober 2015 lanserades en reviderad version som ska göra det möjligt att på sikt använda systemet också för uppföljning. Kommunernas IT-stöd för det reviderade BBIC beräknas vara färdigutvecklade 2017.

Prövar nya variabler för uppföljning

Tillsammans med intresserade kommuner har SKL påbörjat arbetet med att testa några av variablerna för systematisk uppföljning. De variabler som testas är ett urval av dem som tagits fram av Socialstyrelsen för systematisk uppföljning, inom ramen för BBIC. Tyngdpunkten ligger på resultatvariabler, men även bakgrunds- och processvariabler ingår.

Webbkollen Barn och Unga – ett webbaserat verktyg för uppföljning

För att samla in uppgifter har ett enkelt webbenkätverktyg utvecklats. Verktyget är inte ett steg i utvecklingen av IT-stödet för det reviderade BBIC, utan kan ses som en brygga in i arbetet med statistik och systematisk uppföljning i BBIC. Det kommer endast att användas temporärt under projekttiden, tills kommunernas IT-stöd för det reviderade BBIC har utvecklats.

Webbkollen Barn och unga

Hur fungerar det?

Socialsekreterare registrerar uppgifter via en webbenkät när en insats för ett barn eller en ungdom följs upp eller avslutas. Uppgifterna sammanställs fortlöpande och kommunerna kan ta del av sin egen kommuns/stadsdels resultat och jämföra med alla deltagande kommuners sammantagna resultat.

Om projektet

Projektet sker i samråd med Socialstyrelsen och planeras pågå under hela 2017. Uppföljning och handledning från SKL ges regelbundet till de deltagande kommunerna via uppföljningsmöten på webben samt individuellt via telefon och e-post.

Hittills har över 600 ärenden registrerats och resultatet visar bland annat att grundproblematiken oftast är brister i omsorgen, föräldrar med psykisk/psykiatrisk/kognitiv problematik samt skolrelaterad problematik hos barnet. Resultatet visar även att fler pojkar än flickor har insatser och att samverkan sker främst med skolan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Nya kommuner är välkomna att ansluta sig till Webbkollen Barn och Unga. Kontakta pani.hormatipour@skl.se om du vill veta mer. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot