Publicerad: 22 mars 2018

Systematisk uppföljning barn och unga

Systematisk uppföljning av verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som socialnämnden är skyldig att bedriva.

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att stödja och skydda barn och unga som far illa eller som riskerar att fara illa. Det är därför angeläget att det finns tillförlitliga system för att följa upp och utvärdera den sociala barn- och ungdomsvården.

Skrift om systematisk uppföljning

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram skriften ”Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården” för att belysa vad systematisk uppföljning och utvärdering innebär, och varför man inom socialtjänsten måste bli bättre på att använda sig av det i sitt arbete.

Om systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården (PDF, nytt fönster)

Viktigt utvecklingsområde

Socialtjänstens arbete med systematisk uppföljning är ett viktigt utvecklingsområde. I dag kan vi konstatera att det som främst redovisas är kostnader av insatser, medan resultat av insatser redovisas mer sällan. Berörda barn och föräldrar tillfrågas heller inte i tillräcklig utsträckning om vad de tycker om insatserna.

Handläggnings- och dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC) har potential att kunna användas för systematisk uppföljning. Socialstyrelsen som förvaltar BBIC har haft ett regeringsuppdrag att vidareutveckla BBIC för det ändamålet och variabler för uppföljning togs fram 2015.

Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård (PDF, nytt fönster)

Från enskilt ärende till nationell statistik (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot