Publicerad: 15 mars 2018

IT-stöd för BBIC

Barns behov i centrum (BBIC) är ett handläggnings- och dokumentationssystem inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC har också potential att fungera för systematisk uppföljning under förutsättning att det finns ett fungerande IT-stöd, vilket saknas idag. SKL arbetar aktivt för utvecklingen av ett bättre IT-stöd till BBIC. 

Underlag kravspecifikation IT- stöd BBIC

Efter önskemål från Sveriges socialtjänster har SKL tagit fram ett underlag till en kravspecifikation för upphandling av IT- stöd för Barns behov i centrum (BBIC).

Kravspecifikation IT-stöd BBIC

Underlaget för kravspecifikationen utgår från Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationssystem BBIC och dess krav på implementering och användning i kommunerna. Tanken är att det ska användas som utgångspunkt för kommunens kravspecifikation vid upphandling av ett IT stöd för BBIC i befintligt verksamhetsstöd eller vid en ny upphandling av ett verksamhetssystem. Underlaget har tagits fram i samverkan med kommuner, IT-leverantörer och Socialstyrelsen.

Bakgrund till utvecklingsarbetet

Socialstyrelsen som är ansvarig för BBIC har inte arbetat för dess IT-stöd. Det är något som kommunerna själva upphandlat. SKL har arbetat med att stödja kommunerna i det arbetet och har även tagit fram tre rapporter som beskriver utvecklingsarbetet. En kartläggning av SKL, har visat på brister i de IT-system som finns, vilket gör att handläggningen riskerar att bli ineffektiv och rättsosäker. SKL:s kartläggning från 2013 ger bild av problemen vid dokumentation och uttag av statistik ur BBIC.

Nationell kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC (2013)

Rapport IT-stöd för BBIC

Några grundläggande problem som uppstått i och med att kommunerna själva ansvarar för IT-stödet är att de fått ta hand om utveckling, licensiering, förvaltning och support tillsammans med sina systemleverantörer. I kommunerna finns sällan vare sig resurser eller kompetens kring systemutveckling och kravspecifikationsarbete för ett så komplext system som BBIC. I nedanstående rapport beskrivs kommunernas utmaningar med de befintliga IT- stöden för BBIC och vad som behövs för att komma tillrätta med dem

Rapport IT-stöd för BBIC - en förstudie med visioner framåt (2014)

Förvaltning av IT-stöd för BBIC

En tredje rapport "Förvaltning av IT-stöd för BBIC", publicerades i april 2015. Rapporten handlar om vilken långsiktig förvaltningslösning av IT-stödet för BBIC som är lämpligast för kommunerna. Resultatet pekar på behovet av både en nationell kravspecifikation och en central förvaltningsorganisation för IT-krav, test och verifiering som kan arbeta direkt med Socialstyrelsen och förvaltningen av BBIC konceptet.

Förvaltning av IT-stöd för BBIC (2015)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot