Publicerad: 6 april 2018

Uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården

Under 2016-2017 har projektet Webbkollen Barn och Unga utvärderat hur ett antal variabler för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården fungerade i praktiken. En slutrapport har tagits fram för att beskriva användningen av variablerna och erfarenheterna från projektet.

Syftet med projektet Webbkollen Barn och Unga har varit att pröva ett antal variabler för uppföljning av resultat och underlätta arbetet med systematiskt uppföljning i kommunerna. Projektet avslutades i januari 2018.

Slutrapporten kan ge stöd och vägledning till kommuner i deras arbete med uppföljning av barn och unga inom socialtjänsten. 

Slutrapport, Webbkollen Barn och unga i SKL:s webbutik

Webbkollen Barn och Unga – ett webbaserat verktyg för uppföljning

För att samla in uppgifter för uppföljning i projektet utvecklades ett enkelt webbaserat verktyg. De deltagande socialsekreterarna i kommunen registrerade uppgifter via en webbenkät när en insats för ett barn eller en ungdom följdes upp eller avslutades. Uppgifterna sammanställdes fortlöpande och på ett lättöverskådligt sätt i stapeldiagram i webbportalen för att deltagarna skulle få överblick över målgrupper, grundproblematik, insatser och resultat. Registrering av ärenden i Webbkollen Barn och Unga genomfördes under perioden 1 februari 2016–31 december 2017 och totalt registrerades 900 ärenden.

Test av variabler för uppföljning

De variabler som prövades i projektet utgick från de ursprungliga BBIC-variablerna som
Socialstyrelsen lanserade i oktober 2015. I urvalet lades fokus på att pröva och utvärdera framför allt de variabler som mäter kvalitet och resultat.

Användarbarhet och nytta

Projektet visar att de flesta variabler har fungerat bra, men det har funnits behov av justeringar. Några av variablerna har varit svårare att tolka och använda än andra, där det finns ett behov av mer detaljerad vägledning och utveckling.

Potentialen i de variabler som prövats i Webbkollen BoU är mycket stor, både när det gäller verksamhetsuppföljning, kunskapsutveckling och forskning. Erfarenheterna visar att ett deltagande i projektet har underlättat kommunernas arbete med uppföljning och satt fokus på
viktiga delar för verksamhetsutveckling som gett ny insikt och kunskap. Det har synliggjort vilken information som är central för att följa upp hur det går för barn och unga inom socialtjänsten och satt fokus på att integrera variabler för uppföljning i verksamhetssystemen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot