Publicerad: 28 oktober 2019

Placerade barn och unga

För närvarande saknas det nationell statistik kring hur många barn och unga som är placerade genom socialtjänsten som är ett uppdrag för Socialstyrelsen. Statistiken visar idag endast uppgifter för barn och unga med ett fullständigt personnummer.

Idag finns tre olika placeringsformer; familjehem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB). De flesta placeringar sker med samtycke från vårdnadshavare eller god man men en del görs även med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänsten behöver ofta samverka med hälso- och sjukvård samt skola för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

SIP för barn och unga

När behövs en SIP?

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas när någon, oavsett dennes ålder och problem, behöver insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård och insatserna behöver samordnas. SIP upprättas tillsammans med barnet själv och dennes vårdnadshavare. Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en skyldighet att ta initiativ till SIP för att hjälp och stöd ska kunna samordnas. Aktörer som exempelvis förskola, skola, Försäkringskassa, polis, LSS-verksamhet och civilsamhälle kan ingå i arbetet.

SIP tydliggör vem som ska göra vad vilket är viktigt exempelvis för:

  • de vårdnadshavare som lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter
  • en ungdom och dennes vårdnadshavare när ungdomen har problem med alkohol eller andra droger och hjälp behövs från flera aktörer
  • de barn och deras vårdnadshavare när barnet inte går i skolan och hjälp behövs av flera aktörer
  • barn och ungdomar som är placerade, asylsökande eller nyanlända och hjälp behövs från flera aktörer

Material om SIP

På webbplats som tillhör utvecklingsprojektet inom SKL - Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH , finns material om SIP för barn och unga.

SIP för barn och unga, Uppdrag pyskisk hälsas webbplats

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    Handläggare
  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot