Publicerad: 22 mars 2018

Avvikna barn och misstanke om brott

Ensamkommande barn som försvinner i Sverige kan befinna sig i alla skeden av asylprocessen. De kan vara asylsökande, ha fått uppehållstillstånd eller ha fått avslag på sin asylansökan.

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar länsstyrelsernas arbete kring ensamkommande barn som försvinner. Under 2016-2017 hade länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att göra en nationell kartläggning och att föreslå åtgärder. Under 2018 ska länsstyrelserna ta fram enhetliga regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn som försvinner. Det metodstöd för regional samverkan som tagits fram i tidigare uppdrag ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsens arbete med ensamkommande barn som försvinner

Åtgärdsförslag, metodstöd och regionala samverkansplaner

Länsstyrelsens arbete med regeringsuppdraget resulterade 2016 i en rad åtgärdsförslag. Under 2017 arbetades även ett regionalt metodstöd fram. Som första län tog också Stockholms län fram en gemensam regional samverkansplan. Det regionala metodstödet och den regionala samverkansplanen kommer att vara vägledande för länsstyrelsens arbete med att under 2018 ta fram enhetliga regionala rutiner i hela landet.

På flykt och försvunnen, åtgärdsförslag

På flykt och försvunnen, metodstöd

Regional samverkansplan, Stockholms län (PDF, öppnas i nytt fönster)

Att förbereda barn och unga för avslag och återvändande

Strömsunds kommun har sedan flera år arbetat aktivt med förebyggande åtgärder för asylsökande ensamkommande barn och unga som riskerar avslag på sin asylansökan. 2017-2020 leder kommunen tillsammans med Migrationsverket och länsstyrelsen Jämtland projektet Barnets bästa vid återvändande. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans med ett antal kommuner i Sverige för att förbättra förutsättningarna både för det enskilda ensamkommande barnet och för vuxna och verksamheter som möter barnet.

Mellan avslag och utvisning, Strömsunds rapport om situationen för ensamkommande med avslag (PDF, öppnas i nytt fönster)

Barnets bästa vid återvändande, Strömsunds kommun

Tidigare gemensam handlingsplan

Tidigare har en handlingsplan som gäller för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som reser in via Arlanda och avviker eller riskerar att avvika från kommunala boenden tagits fram. Handlingsplanen togs fram 2008, i en annan situation än dagens, men kan ändå fungera som stöd för vad man behöver tänka på. Handledningen är framtagen av Gränspolisavdelningen Stockholm, Migrationsverket, Socialtjänsten i Stockholms stad och Socialtjänsten i Sigtuna kommun.

Handlingsplanen för avvikna barn (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot