Publicerad: 29 maj 2019

Avvikna barn och misstanke om brott

Ensamkommande barn som försvinner i Sverige kan befinna sig i alla skeden av asylprocessen. De kan vara asylsökande, ha fått uppehållstillstånd eller ha fått avslag på sin asylansökan.

Länsstyrelsen i Stockholm samordnar länsstyrelsernas arbete kring ensamkommande barn som försvinner. Under 2016-2017 hade länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att göra en nationell kartläggning och att föreslå åtgärder. Under 2018 tog länsstyrelserna fram enhetliga regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn som försvinner. Det metodstöd för regional samverkan som tagits fram i tidigare uppdrag ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsens arbete med ensamkommande barn som försvinner

När Migrationsverket anvisar ett barn till en kommun är den kommunen att anse som barnets vistelsekommun enligt 2 kap. 2 § SoL. Detta gäller omgående, dvs. även innan barnet har anlänt till kommunen. Om barnet tar sig till en annan kommun är den kommunens ansvar begränsat till akuta insatser (2 a kap. 2 § SoL).

Anvisningskommunen ska se till att barnet kommer tillbaka till det boende han eller hon har lämnat. Anvisningskommunens ansvar gäller även i de fall ett barn avviker redan innan barnet har anlänt till anvisningskommunen.

Anvisningskommunens socialtjänst, överförmyndaren och polisen bör låta ärendet vara öppet tills barnet återvänder eller är återfunnet, eller åtminstone under lämplig tid efter försvinnandet. I de regionala samverkansplaner som länsstyrelsen i varje län har arbetat fram tillsammans med länets kommuner anges vanligtvis tre månader som en lämplig tid.

Att förbereda barn och unga för avslag och återvändande

Strömsunds kommun har sedan flera år arbetat aktivt med förebyggande åtgärder för asylsökande ensamkommande barn och unga som riskerar avslag på sin asylansökan. 2017-2020 leder kommunen tillsammans med Migrationsverket och länsstyrelsen Jämtland projektet Barnets bästa vid återvändande. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans med ett antal kommuner i Sverige för att förbättra förutsättningarna både för det enskilda ensamkommande barnet och för vuxna och verksamheter som möter barnet.

Barnets bästa vid återvändande, Strömsunds kommun

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot