Publicerad: 28 mars 2019

Kommunens ansvar för ensamkommande barn

Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Även ensamkommande barn ska kunna få del av de stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda samt samma möjlighet till skolgång som andra barn i Sverige. Meningen är att samma regler ska gälla för samtliga barn som vistas i Sverige.

Socialtjänsten

Socialtjänsten ska utreda de ensamkommande barnens behov av stöd, placeringsform och andra insatser. Ensamkommande barns behov ska utredas, och insatser ska följas upp, som för andra barn. Socialnämnden har möjlighet att få ersättning från Migrationsverket för insatser upp till 21 år.

Socialtjänsten har ansvar för att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet fått uppehållstillstånd.

Socialtjänsten har ansvar för att se till att barnet får en skolgång. Alla barn i Sverige, även ensamkommande, har rätt att gå i skolan.

Kunskapscentrum för ensamkommande barn, Socialstyrelsen.se

Ankomstkommun

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige erbjuds barnet, enligt socialtjänstlagen, ett tillfälligt boende i den kommun där barnet ger sig till känna för svensk myndighet. Detta innebär att samtliga kommuner kan bli ankomstkommuner. Det gäller dock huvudsakligen i de kommuner där Migrationsverket har kontor.

Anvisningskommun

Migrationsverket ska anvisa barnen till en kommun som ska ordna långvarigt boende och annat stöd. De handlar både om barn som är asylsökande och för barn som har uppehållstillstånd.

Socialtjänstlagen

Den kommun som Migrationsverket anvisat att ordna boende ska anses som barnets vistelsekommun enligt 2 kap. 2 § SoL. Det gäller oavsett hur kommunen väljer att ordna barnets boende.

Den 1 januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande så att Migrationsverket kan anvisa alla kommuner att ta emot ensamkommande barn. Sedan 1 april 2016 anvisas ensamkommande barn enligt en anvisningsmodell som innebär att varje kommun tilldelas en viss andel av det totala antalet ensamkommande barn som anvisats under året. I de fall som det föreligger stark anknytning till anhöriga eller närstående i en kommun kan Migrationsverket göra en anvisning till den kommun dit barnet har anknytning.

Om barnet tar sig till en annan kommun är den kommunens ansvar begränsat till akuta insatser (2a kap. 2 § SoL). Anvisningskommunen ska se till att barnet kommer tillbaka till det boende han eller hon har lämnat.

SKL:s och Skolverkets arbete med utveckla stödet till mottagarkommuner för nyanlända elever

Transporter ensamkommande barn och unga

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för transport av ensamkommande barn till den kommun som anvisats av Migrationsverket (4 § asylersättningsförordningen). När Migrationsverket har anvisat en kommun (enligt 3 § andra stycket LMA) anses barnet vistas i den kommunen, i den mening som avses i 2 kap. 2 § SoL.

Resor med flyg

Idag finns det en internationellt vedertagen rutin om ledsagning av barn (UM, Unaccompanied Minor) som reser ensamma med flyg. Det gäller både inrikes- och utrikesresande barn.

Rutinen innebär att barnet måste ledsagas av en ansvarig person och finnas med ända fram till överlämnande till flygets personal. Denna person behöver vänta kvar på flygplatsen ända fram till flygplanet har lyft. När barnet sedan anländer till sin destination ska det finnas en namngiven person som kan legitimera sig för att hämta ut barnet

Här nedan finns information från Swedavia om vilka rutiner som gäller för ensamåkande barn:

Rutinbeskrivning för ensamåkande barn

Vistelsekommun

Oavsett om barnet vistas i en ankomstkommun eller i en anvisningskommun är de att betrakta som barnets vistelsekommun, enligt 2 kap. 2 § SoL.

Det innebär att socialtjänsten ska utreda barnets behov av stöd, fatta beslut om insatser samt se till att barnet får tillgång till skolundervisning.

Byte av vistelsekommun

Ansvaret för socialtjänsten i ankomstkommunen att utreda barnets behov av stöd och skydd är inte beroende av om vistelsen i kommunen ska bli längre eller kortare, men omfattningen av det bistånd en ankomstkommun kan ha skyldighet att ge, kan påverkas.

Kommunen är enligt 11 kap. 4 § SoL förvisso skyldig att slutföra sin påbörjade utredning, även om barnet lämnar kommunen, men i praktiken när det gäller utredningar om ensamkommande barn, gäller att ankomstkommunen avslutar sin utredning i och med att barnet anvisas till en kommun,som i sin tur blir ansvarig kommun för barnet och inleder utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.

Barn som vill flytta till släkting eller nära anhörig

Migrationsverket ska i första hand anvisa till kommun till vilken barnet kan anses ha viss anknytning, till exempel att de är släktingar. Detta sker när barnet har önskemål om att bo tillsammans med en släkting eller närstående i kommunen.

När ett ensamkommande barn uppger för Migrationsverket att det vill flytta till en släkting eller närstående ska verket kontakta den aktuella kommunen så att den kan ta ställning till om barnet kan bosätta sig där.

Kommunen kan be Migrationsverket att skicka barnet till en alternativ adress till dess att familjen är utredd.

Socialtjänsten har ändå samma ansvar för att utreda barnets behov och att besluta om lämpligt boende för barnet samt se till att barnet får tillgång till skolundervisning samt verka för att barnet får tandvård och hälso-och sjukvård.

Det är således alltid den kommun dit barnet anvisas som ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen.

Socialtjänsten ska utreda barnets behov av insatser och besluta om barnets boende, vilket bland annat innebär att de ska göra en medgivandeutredning. Syftet med en medgivandeutredning är att ta reda på om det hem barnet uppgivit som sin kontakt är lämpligt samt om personer som bor där har förutsättningar att ta emot barnet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot