Publicerad: 22 maj 2017

Myndigheters ansvarsområden för ensamkommande barn

SKL har ett väl etablerat samarbete på nationell nivå med Socialstyrelsen, Migrationsverket och länsstyrelserna där också Skolverket, Statens Institutionsstyrelse och polisen finns med. SKL för även en bred dialog med regeringen som syftar till både omedelbara och mer långsiktiga lösningar.

Ett gemensamt ansvar

SKL, Migrationsverket, Skolverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och unga.

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, 2017 (PDF, nytt fönster)

Socialstyrelsen

Socialtjänstens mottagande av barnen omfattas i stort sett av samma regler som andra barn och unga i behov av stöd eller skydd. Socialstyrelsen styr och vägleder socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga.

Socialstyrelsen om ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga - Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Migrationsverket

Migrationsverket har ett huvudansvar för mottagandet av asylsökande.

Migrationsverket om ensamkommande barn och unga

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn av verksamheten oavsett om den drivs direkt av kommun eller landsting eller av en enskild. Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala brister som kan påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade krav och upprätthåller en god kvalitet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Skolverket

Skolverket är det offentliga skolväsendets centrala förvaltningsmyndighet och riktar sig till skolors huvudmän, skolchefer, skolledare, pedagoger, elever och föräldrar.

Myndigheten har till uppgift att styra, stödja, följa upp och utvärdera kommuners och skolors arbete, med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Skolverket

Skolinspektionen

Skolinspektionen är den myndighet som kontrollerar att verksamheterna inom det offentliga skolväsendet följer gällande lagar och bestämmelser.

Skolinspektionen, tillsyn

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen har flera ansvarsområden: tillsyn över överförmyndare, rådgivande funktion, teckna överenskommelser med kommuner och uppdrag inom integrationsområdet.

Länsstyrelserna

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot