Publicerad: 15 mars 2018

Överförmyndare 

Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där barnet befinner sig som förordnar god man för ensamkommande barn. Myndigheten utövar tillsyn över den gode mannen, entledigar denne samt fattar beslut om arvodet.

Överförmyndarens uppgifter i ärenden om ensamkommande barn:

  • Förordnar god man.
  • Ger barnet tillfälle att yttra sig innan förordnandet, om det kan ske.
  • Avgör genom kontroller vem som är lämplig för uppdraget (RPS belastningsregister, Kronofogden, socialtjänsten, referenser).
  • Byter god man (entledigar respektive förordnar).
  • Utövar tillsyn av god man.
  • Beslutar om arvode.
  • Ser till att god man får utbildning för sitt uppdrag.

Lagstöd

Bestämmelser om överförmyndare och gode mannens uppdrag finns i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn, förvaltningslagen, kommunallagen med flera.

God man för ensamkommande barn, uppdrag och vad som gäller för uppdraget

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot