Publicerad: 2 maj 2018

God man för ensamkommande barn

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Är du privatperson och intresserad av att bli god man? Vänd dig till din kommun.

Lista med alla kommuners adressuppgifter

Lagen om god man

Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn reglerar när en god man ska förordnas för ensamkommande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller  annan vuxen som trätt i vårdnadshavares ställe.

God man och ensamkommande barn

Detsamma gäller för barn som har haft en vårdnadshavare i Sverige, men där denne försvunnit, avlidit eller på annat sätt inte kan utöva vårdnaden eller förmynderskap. Lagen omfattar inte de barn som har uppehållstillstånd när de anländer till Sverige.

Uppdraget för god man

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Det är ett temporärt uppdrag som upphör när barnet fått uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Även i andra fall kan godmanskapet upphöra. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet, HVB-hemmet eller stödboendet, i sista hand socialsekreteraren. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även för de ensamkommande barnen.

Konkreta arbetsuppgifter för god man

 • Ansöker om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt).
 • Biträder barnet vid utredning hos Migrationsverket.
 • Biträder vid möten hos det offentliga biträdet.
 • Söker aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Ser till att barnet får komma på en hälsoundersökning.
 • Företräder barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård.
 • Ser till att barnet får en fungerande skolgång.
 • Deltar i utvecklingssamtal.
 • Beslutar om skolresor.
 • Förvaltar barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag.
 • Kontrollerar att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo.
 • Tecknar hyreskontrakt, efter TUT/PUT.
 • Företräder barnet vid köp av varor och tjänster.
 • Samtycker till placering av barnets boende
 • Ansöker om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten.
 • Medverkar till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Företräder barnet om det utsätts för brott.
 • Företräder barnet om det begår brott.
 • Vara ett stöd för barnet.
 • Meddelar överförmyndaren om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats.
 • Redovisar uppdraget till överförmyndaren.
 • Anmäler om eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet.

Annat stöd för ensamkommande barn

Den gode mannen är den som ska se till att allt fungerar för barnet, men i uppdraget ingår till exempel inte att följa med till skolan eller till olika aktiviteter. Genom ett beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan barnet få hjälp med att ta del av olika aktiviteter.

Det är kontaktpersonen och inte den gode mannen som följer med barnet vid till exempel läkarbesök eller olika fritidsaktiviteter om inte personal på boendet gör det.

Vem kan bli god man?

God man ska uppfylla följande krav:

 • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 och 13§§ föräldrabalken),
 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation,
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation,
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera),
 • behärska god svenska, både skriftligen och muntligen,
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter,
 • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess.

God man och sekretess

Att någon förordnats som god man medför inte att han eller hon omfattas av någon tystnadsplikt. Det ligger dock i uppdragets natur att den som är god man inte bör föra vidare något som barnet har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada barnet.

Avsaknaden av tystnadsplikt torde dock inte kunna åberopas som skäl för att förvägra den gode mannen att ta del av information om barnet eller att vara närvarande vid till exempel förhör. Viss information utgör närmast en förutsättning för att en god man ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Godmanskapet upphör

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet,
 • barnet varaktigt lämnat Sverige,
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts,
 • det är uppenbart att god man inte behövs.

Överförmyndaren beslutar om upphörandet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Ansökan om barnbidrag efter uppehållstillstånd

Barnbidraget är en socialförsäkringsförmån som tillkommer föräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare. Bidraget är inte barnets pengar utan ska vara ett bidrag till den eller de som har den faktiska vården av barnet.

En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet och har inte barnet i sin faktiska vård. Från den tid barnet fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i Sverige fram till dess en särskild vårdnadshavare förordnas kan endast socialnämnden med stöd av 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken om det finns ”särskilda skäl” begära att barnbidraget betalas ut till ”någon annan lämplig person” eller nämnden själv.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn.

I sådana fall ska socialnämnden väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten

Detsamma gäller för barn som har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd (TUT/PUT).

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Kurs och konferens

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot