Publicerad: 11 juni 2019

Regelverk, mottagande ensamkommande barn och unga

Information om några av de ändringar i lagstiftning och regelverk som påverkar kommunens mottagande av ensamkommande barn och unga.

Uppehållstillstånd för studier, den så kallade gymnasielagen

Den så kallade gymnasielagen väcker många frågor. SKL har samlat frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning. Informationen uppdateras efter hand som ansvariga myndigheter kommer med klargöranden som påverkar kommunens skyldigheter. Här finns även information från Migrationsverket.

Regler om uppehållstillstånd för studier, SKL

Ensamkommandes utbildning, Skolverket

Placering av ensamkommande barn i en annan kommun

Sedan den 1 juni 2018 gäller ett nytt regelverk som begränsar kommunernas möjligheter att placera asylsökande ensamkommande barn utanför den egna kommunen.

SKL har tagit fram information om det nya regelverket. Vi har dessutom skrivit ett underlag för överenskommelser mellan kommuner som innehåller förslag på vissa punkter som vi bedömer bör ingå i en överenskommelse.

Placering av ensamkommande barn i annan kommun

Nytt ersättningssystem

Sedan den 1 juli 2017 gäller nya ersättningsförordningar avseende statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn och unga.

Statlig ersättningar till kommuner och landsting, SKL

Ersättning för vårdbehov motsvarande LVU

Under förutsättning att vården inleds före 18 års ålder har kommunen rätt till ersättning för kostnader för vård som ges med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Ersättning ska även lämnas för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 3 § samma lag, men vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Rätten till ersättning gäller fram till den unge fyller 21 år.

Migrationsverket ska inte pröva socialtjänstens bedömning av vårdbehovet i de fall vården ges med stöd av socialtjänstlagen, men kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som Migrationsverket behöver för att kunna bedöma rätten till ersättning enligt gällande förordningar.

I instruktionen till Migrationsverkets ansökningsblanketter för dessa ersättningar uppges att om vården ges med stöd av SoL ska av beslutet, ansökan eller annat underlag framgå att det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 3 § LVU. Kommunen måste därmed lämna tydlig information om att det är just de vårdbehov som omfattas av 3 § LVU som avses med ansökan.

Förutsättningar för ensamkommande över 18 år att bo kvar i kommunen

Asylsökande vuxna är enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl, LMA, i huvudsak Migrationsverkets ansvar. I samband med att regeringen beslutade om ett särskilt tillfälligt kommunbidrag 2017 tog SKL fram information om de rättsliga förutsättningarna.

Förutsättningar för ensamkommande över 18 år att bo kvar i kommunen, SKL

Åldersbedömningar av ensamkommande barn

Åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar har väckt många frågor i kommunerna, särskilt när det gäller beslutens verkan för kommunerna. SKL har därför i en promemoria försökt tydliggöra vår bedömning av de vanligaste frågeställningarna.

SKL har också i en skrivelse till Justitiedepartementet begärt ett antal författningsändringar gällande Migrationsverkets informationsskyldighet och kommunens rätt till ersättning i dessa situationer.

Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn, SKL

Flygtransporter ensamkommande barn och unga

Det finns en internationellt vedertagen rutin om ledsagning av barn (UM, Unaccompanied Minor) som reser ensamma med flyg. Den gäller både inrikes- och utrikesresande barn.

Rutinen innebär att barnet måste ledsagas av en ansvarig person och finnas med ända fram till överlämnande till flygets personal. Denna person behöver vänta kvar på flygplatsen ända fram till flygplanet har lyft. När barnet sedan anländer till sin destination ska det finnas en namngiven person som kan legitimera sig för att hämta ut barnet.

Rutinbeskrivning för ensamåkande barn, Swedavia (PDF, öppnas i nytt fönster)

Allmänt om regelverket för asylsökande och nyanlända

SKL har sammanställt en översikt av de lagar och förordningar som styr Sveriges mottagande av asylsökande och nyanlända. Här hittar du också en genomgång av ansvarsfördelningen mellan olika aktörer när det gäller asylsökande, nyanlända och de som får avslag.

Ansvarsfördelning och regelverk i mottagandet, SKL

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot