Publicerad: 26 juni 2015

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses till barnet

Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas (oftast i den kommun där barnet har blivit folkbokförd) som ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Socialnämnden är skyldig att göra en framställning eller ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. 

Om barnet fyller 18 år inom ett halvår kan den gode mannen kvarstå tills barnet blivit myndigt. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar är avlidna eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden.

Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också dess förmyndare. En  vårdnadshavare ska se till att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet.

Socialtjänsten kan inte frånsäga sig sitt ansvar att framställa, eller väcka talan till tingsrätten, om särskilt förordnad vårdnadshavare till exempel på grund av svårigheter att hitta lämpliga personer för uppdraget.

Vem kan utses

Föräldrabalkens regler är tillämpliga i fråga om vem som kan utses för uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. Den som utses ska vara lämpad att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 10 a § FB, föräldrabalken. Formuleringen knyter an till vad barn har rätt till enligt den grundläggande bestämmelsen i 6 kap. 1 § FB.

Vid valet av vårdnadshavare får hänsyn tas till bland annat barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren. Något företräde för exempelvis släktingar till barnet finns inte angivet.

Det är viktigt att den som föreslås har kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare samt är lämplig för uppdraget. Det är inte nödvändigt att barnet bor tillsammans med den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Uppdraget

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar.

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.

Rätt till arvode

Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. Endast för den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § FB, föräldrabalken. Det är överförmyndaren som fattar beslut om arvode i denna del.

Olika praxis hos kommunerna

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är det viktigt att dessa personer erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag.

För närvarande har olika praxis utbildats i landet. I vissa kommuner tar överförmyndaren hela kostnadsansvaret, i andra kommuner delas kostnaden upp mellan överförmyndaren och socialnämnden.

Många kommuner ger idag samma arvode till en särskilt förordnad vårdnadshavare som till god man för ensamkommande barn.

Tillsyn

En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också förordnad förmyndare. En förordnad förmyndare står under överförmyndarens tillsyn.

Återflyttning av vårdnaden till föräldrarna

Om det varaktiga hindret upphör som lett till att en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts, kommer den biologiska föräldern finna att han eller hon enligt svensk lag inte längre är vårdnadshavare för sitt barn, till exempel om föräldern och barnet återförenas i Sverige.

För att återfå vårdnaden måste föräldern väcka talan i tingsrätten enligt 6 kap. 10 § FB.

Barnets bästa, enligt 6 kap. 2 a § FB, är avgörande för beslutet om föräldern ska återfå vårdnaden.

När upphör förordnandet

En särskilt förordnad vårdnadshavare har alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Förordnandet upphör annars när barnet fyller 18 år.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot