Publicerad: 15 maj 2017

Familjehemsvård

I ett familjehem bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Det kan till exempel vara ensamkommande barn från andra länder eller barn vars föräldrar lider av någon sjukdom eller har missbruksproblem.

Familjehemsvård med dialog

Boende i ett familjehem kan handla om en kortare tid eller flera år. Ibland till och med hela uppväxten. För att bli godkänd som familjehem krävs en noggrann process som kan ta några månader. Det handlar bland annat om flera hembesök från kommunen med djupintervjuer och registerutdrag från olika myndigheter. Familjehemmet samarbetar med socialtjänsten.

Du som arbetar som familjehemssekreterare, socialsekreterare eller chef hittar på dessa sidor information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta. Du kan också få rådgivning kring familjehemsvård från Sveriges Kommuner och Landsting.

Beslut om placering

Beslut om placering i familjehem görs av socialnämnden i respektive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) alternativt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid vård med stöd av LVU är det förvaltningsrätten som prövar frågan om vård. Sverige har antagit FN:s konvention om barnens rättigheter, vilket innebär att kommuner ska ta hänsyn till den.

Placering i familjehem är den vanligaste formen för heldygnsvård i Sverige.

Kommuner med frågor angående familjehem

SKL har begränsade möjligheter att ge råd utifrån enskilda ärenden.

SKL:s cirkulär 2008:81 med mer information om sådant stöd som kommunerna kan utgå ifrån att skapa riktlinjer för sin verksamhet

Information till privatpersoner

Är du privatperson och vill få mer information och anmäla ditt intresse – kontakta din kommun som hanterar förfrågningar.

För initial bedömning av familjehem: FamiljehemSverige

Så kan du som privatperson bidra till ett bra mottagande

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot