Publicerad: 24 augusti 2017

Familjehemsvård

Du som arbetar som familjehemssekreterare, socialsekreterare eller chef hittar på dessa sidor information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta. Du kan också få rådgivning kring familjehemsvård från Sveriges Kommuner och Landsting.

Familjehemsvård med dialog

Familjehem definieras i 3 kap. 2 §socialtjänstförord-ningen (SoF) på följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.”

I 2 § förordningen till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges att denna definition även gäller för familjehem som en insats enligt LSS.

Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet.

Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns särskilda regler (6 kap. 6 § tredje stycket SoL). Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, vid enstaka eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som jourhem.

Placering i familjehem är den vanligaste formen för heldygnsvård i Sverige.

Kommuner med frågor angående familjehem

SKL har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar till exempel i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar.

SKL:s cirkulär 2008:81 med mer information om sådant stöd som kommunerna kan utgå ifrån att skapa riktlinjer för sin verksamhet

Information till privatpersoner

SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun.

För initial bedömning av familjehem: FamiljehemSverige

Så kan du som privatperson bidra till ett bra mottagande

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot