Publicerad: 10 januari 2018

Rekommendationer för familjehemsvård till kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Här hittar du SKL:s rekommendationer för familjehemsvård till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.

Höjningen på omkostnadsersättningen för de ökade faktiska kostnader med 130 kronor per månad och uppdragstagare kvarstår i våra rekommendationer även för år 2017.

Denna summa ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen och är inte inkluderade i de belopp och procentsatser som finns i rekommendationerna.

SKL:s cirkulär med rekommendationer

SKL ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag.

Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningar av dessa ärenden.

Från och med år 2011 innehåller SKL:s cirkulär endast rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad.

SKL:s cirkulär kring familjehemsvård

Cirkulär 16:60 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL för år 2017

Cirkulär 16:61 Ersättningar för familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar för år 2017

Varje kommun får dock i avtal med det enskilda familjehemmet själv besluta om ersättningen utifrån det enskilda ärendet.

Cirkulär som gäller för år 2018

Cirkulär 17:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Cirkulär 17:53 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Cirkulär 17:54 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot