Publicerad: 5 januari 2018

Placerade barns hälsa

Placerade barns hälsa är en prioriterad fråga vid SKL och i det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården (satsningen för barn- och unga).

Barn och unga som är placerade i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har som grupp betraktat sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn.

Avtal om hälsoundersökning inför placering

Nära nog alla län och regioner har tecknat avtal mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården om hälsoundersökningar och tandhälsoundersökningar inför att barn och unga ska placeras. Ett arbete med att revidera avtalen pågår i länen. Dels för att de ska överensstämma med den nya bestämmelsen om hälsoundersökningar av placerade barn som fördes in i lag i april 2017 och dels med Socialstyrelsens reviderade Barns behov i centrum (BBIC).

Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden ska underrätta landstinget om att ett barn eller ung person 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning. Samtidigt infördes en ny lag som reglerar landstingets skyldighet att erbjuda hälsoundersökning av barn och unga vid placering, lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Rapporter om hälsoundersökningar

SKL har kartlagt hur många av placerade barn och unga som blir hälsoundersökta, hur många som på begäran av socialtjänsten får sin tandhälsa undersökt samt i vilken omfattning barnen har behov av uppföljning inom hälso- och sjukvården.

Resultaten i den nya rapporten 2017 är något mer positiva jämfört med den förra kartläggningen, men den visar att det behövs ett fortsatt förändringsarbete.

Rapport: Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering, 2017

Rapport: Nationell kartläggning läkarundersökning inför placering av barn och unga, 2015 

Överenskommelser om samarbete mellan landsting och kommuner

I april 2017 infördes bestämmelser om att landstingen och kommunerna är skyldiga att ingå överenskommelser som bland annat ska klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna, öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser samt klargöra formerna för hur barn och ungas behov av integrerade insatser ska tillgodoses. I överenskommelsen kan rutiner för hälsoundersökningar ingå.

Syftet med bestämmelsen är att stärka samverkan mellan landsting och kommuner och därigenom bättre tillgodose behovet av vård och stöd och behandling för placerade barn och unga.

Frågor som särskilt följs under 2017

I det regionala utvecklingsarbetet kommer placerade barns hälsa att vara ett fortsatt prioriterat område. De regionala utvecklingsledarna kommer att arbeta för att ge fortsatt regionalt stöd för implementering av länens överenskommelser och avtal om hälsoundersökningar. Samordning och stöd ges av SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot