Publicerad: 15 maj 2017

Placerade barns hälsa

Placerade barns hälsa är en prioriterad fråga vid SKL och i det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården (Barn- och Ungasatsningen).

Barn och unga som är placerade i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har som grupp betraktat sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn.

Överenskommelser om läkarundersökning inför placering

Flertalet län och regioner har tecknat avtal mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården om läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar inför att barn och unga ska placeras. Överenskommelserna kan vara i behov av en översyn för att stämma med Socialstyrelsens reviderade Barns behov i centrum (BBIC) som lanserades i oktober 2015. I det reviderade BBIC-materialet betonas det tvärprofessionella samarbetet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att socialtjänsten på så sätt ska få in medicinsk kompetens kring alla de barn och unga som utreds inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Rapport om läkarundersökningar

Under hösten 2014 kartlade SKL hur många av placerade barn och unga som blev läkarundersökta, hur många som på begäran av socialtjänsten fick sin tandhälsa undersökt samt i vilken omfattning barnen visade sig ha behov av uppföljning inom hälso- och sjukvården. Den visade bland annat att barn och unga som placerades med stöd av LVU undersöktes i större utsträckning (60 procent) än de som placerades med stöd av SoL (20 procent). En knapp tredjedel av samtliga undersökta barn hade hälsoproblem.

Kartläggning av läkarundersökning inför placering av barn och unga

Frågor som särskilt följs under 2016

De regionala utvecklingsledarna i Barn- och Ungasatsningen kommer att arbeta för att ge fortsatt regionalt stöd för implementering av länens överenskommelser. Samordning och stöd ges av SKL som också särskilt följer frågor som rör:

  • Ensamkommande barns hälsoundersökningar
  • Tandhälsoundersökningar
  • Tvärprofessionellt arbete kring området hälsa i socialtjänstens utredningar

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot