Publicerad: 11 oktober 2018

Placerade barns hälsa

Placerade barns hälsa är en prioriterad fråga vid SKL och i det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården (satsningen för barn- och unga).

Barn och unga som är placerade i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har som grupp betraktat sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn.

Avtal om hälsoundersökning inför placering

Nära nog alla län och regioner har tecknat avtal mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården om hälsoundersökningar och tandhälsoundersökningar inför att barn och unga ska placeras. Ett arbete med att revidera avtalen pågår i länen. Dels för att de ska överensstämma med den nya bestämmelsen om hälsoundersökningar av placerade barn som fördes in i lag i april 2017 och dels med Socialstyrelsens reviderade Barns behov i centrum (BBIC).

Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden ska underrätta landstinget om att ett barn eller ung person 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning. Samtidigt infördes en ny lag som reglerar landstingets skyldighet att erbjuda hälsoundersökning av barn och unga vid placering, lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Hälsoundersökning i annat landsting än där placeringskommunen finns - vart vänder jag mig?

Om barnet redan är placerat i annat landsting ska detta landsting enligt riksavtalet för utomlänsvård kunna genomföra hälsoundersökningen. SKL har tillsammans med länens utvecklingsledare för barn och unga sammanställt kontaktuppgifter till respektive landsting inklusive tandvården. Uppgifterna uppdateras när nya uppgifter kommer in till SKL.

Kontaktuppgifter för hälsoundersökning i annat landsting än där placeringskommunen finns

Rapporter om hälsoundersökningar

SKL har kartlagt hur många av placerade barn och unga som blir hälsoundersökta, hur många som på begäran av socialtjänsten får sin tandhälsa undersökt samt i vilken omfattning barnen har behov av uppföljning inom hälso- och sjukvården.

Resultaten i rapporten för 2017 är något mer positiva jämfört med den förra kartläggningen, men den visar att det behövs ett fortsatt förändringsarbete.

Rapport: Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering, 2017

Rapport: Nationell kartläggning läkarundersökning inför placering av barn och unga, 2015 

Överenskommelser om samarbete mellan landsting och kommuner

I april 2017 infördes bestämmelser om att landstingen och kommunerna är skyldiga att ingå överenskommelser som bland annat ska klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna, öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser samt klargöra formerna för hur barn och ungas behov av integrerade insatser ska tillgodoses. I överenskommelsen kan rutiner för hälsoundersökningar ingå.

Syftet med bestämmelsen är att stärka samverkan mellan landsting och kommuner och därigenom bättre tillgodose behovet av vård och stöd och behandling för placerade barn och unga.

Frågor som särskilt följs under 2018

I det regionala utvecklingsarbetet är placerade barns hälsa ett fortsatt prioriterat område. De regionala utvecklingsledarna arbetar både för att ge fortsatt regionalt stöd för implementering av avtalen om hälsoundersökningar samt stödja i arbetet med att få överenskommelserna på plats . Samordning och stöd ges av SKL.

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot