Publicerad: 15 maj 2017

Nationell kartläggning om läkarundersökning inför placering av barn och unga

Placerade barn och unga har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Inför placeringen är det därför viktigt att uppmärksamma försummade behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Kartläggningen, som är genomförd i samverkan med de regionala utvecklingsledarna inom den sociala barn- och ungdomsvården (Barn- och Ungasatsningen), sammanfattas i en rapport som finns att ladda ner:

Nationell kartläggning av läkarundersökning inför placering av barn och unga

De viktigaste resultaten

  • 60 % av de barn och unga som placeras med stöd av LVU blir läkarundersökta inför placeringen, medan endast 20 % av de barn som placeras med stöd av socialtjänstlagen blir läkarundersökta.
  • I båda grupperna uppvisar cirka en tredjedel av de undersökta barnen behov av insatser av hälso- och sjukvården.
  • I flertalet län och regioner finns överenskommelser mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård om att barn och unga ska bli läkarundersökta inför placeringen. Det är en bra början, men ingen garanti för att läkarundersökningen genomförs. Implementeringsinsatser behövs kontinuerligt över tid för att ge resultat.
  • Rutiner för att uppmärksamma tandhälsan behöver stärkas.
  • Läkarundersökningarna genomförs på olika ställen inom hälso- och sjukvården, till exempel på vårdcentral eller barnklinik. Lokala förutsättningar styr.
  • Administrationen kring uppgiften upplevs som betungande. I några län arbetar man med att hitta bättre lösningar.
  • I Socialstyrelsens reviderade BBIC-material framhålls insatserna som sker inom barnhälsovården och elevhälsan. Länens och regionernas rutiner kan behöva anpassas till detta.

SKL fortsätter att bevaka frågan

Under hösten 2016 kommer SKL att genomföra en uppföljande studie av kartläggningen för att se vilka förbättringar som har skett, vilka hinder som fortfarande finns och vilket stöd länen behöver i det fortsatta arbetet. Några områden som särskilt behöver följas är ensamkommande barns hälsoundersökningar, tandhälsoundersökningar och implementeringen av reviderade BBIC, med fokus på hälsa. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot