Publicerad: 11 oktober 2018

Utredning om tvångsvård för barn och unga

Det pågår en statlig översyn av LVU-vården och vissa angränsande frågor.

2014 publicerade utredningen ett delbetänkande om olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU. Slutbetänkandet publicerades i juni 2015 och remissvaren skulle vara inlämnade senast i november 2015.

Delbetänkande Boende utanför det egna hemmet, SOU 2014:3

Slutbetänkande Barn och ungas rätt vid tvångsvård, SOU 2015:71

Regeringen lämnade en proposition i november 2015. Där föreslog man en ny placeringsform, stödboende, i socialtjänstlagen. Stödboende gäller för barn och unga i åldern 16-20 år. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2016.

Stödboende, prop. 2015/16:43

Utöver detta har det införts flera tilläggande bestämmelser i socialtjänstförordningen som gäller från och med 2016-07-01.

SKL:s yttrande till del- och slutbetänkande:
SKL:s yttrande Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (2014:3)

SKL:s yttrande Barn och ungas rätt vid tvångsvård - Förslag till ny LVU (2015:71)

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot