Publicerad: 18 juli 2017

Regionala utvecklingsledare för barn och unga

Inom ramen för satsningen på att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten pågår sedan 2011 ett regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården, kallat BoU-satsningen.

Satsningen har möjliggjort för respektive län eller region att anställa en eller flera utvecklingsledare. SKL ansvarar för nationellt stöd och samordning.

Utvecklingsledarna stödjer och samordnar

 • Systematisk uppföljning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Arbetet utgår främst från Barns behov i centrum (BBIC) och sker i samråd med Socialstyrelsen.
 • Utvecklingsarbete kring barns och ungas brukarmedverkan för verksamhetsutveckling.
 • Spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter som rör den sociala barn- och ungdomsvården.
 • Placerade barns skolgång och hälsa. Behovet av samordnade insatser från skola och hälso- och sjukvården inklusive tandvård är av stor betydelse för placerade barn.
 • Kompetens- och utbildningssatsningar. På regional nivå finns möjligheter till strategisk samordning och stöd till kommunerna, till exempel har utvecklingsledare varit delaktiga i att ta fram introduktions- och kompetensprogram för dem som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården.
 • Implementering av regionala handlingsplaner som bygger på SKL:s handlingsplan för att skapa bättre förutsättningar för socialtjänsten att klara sina uppgifter.
 • Utvecklad samverkan mellan socialtjänstens barn- och ungdomsvård och missbruks- och beroendevård för stöd till hela familjen när en förälder har missbruks-och beroendeproblematik.
  Stärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården
 • Samverkan med satsningen för att förebygga psykisk ohälsa och utveckling av samordnade individuella planer (SIP) enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  Samverkansprojekt med SKL:s satsning på psykisk hälsa för barn och unga

Det regionala arbetet kan skilja sig åt, beroende på vad länen/regionen har valt att prioritera. De regionala utvecklingsledarna kan ge närmare besked om vad som pågår i respektive län/region.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot