Publicerad: 4 december 2017

Regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården

Satsningen på regionala utvecklingsledare 2011-2016, byggde på en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Arbetet fortsätter nu utan statligt stöd. SKL samordnar och stödjer det regionala utvecklingsarbetet och alla län har behållit utvecklingsledarna 2017.

Prioriterade frågor 2017

Socialchefsnätverket och nätverket för den regionala samverkans-och stödstrukturen har fastslagit de prioriterade frågorna för 2017 för utvecklingsledarna.

Målet är att det regionala stödet ska nå ut och vara till nytta för alla kommuner i deras arbete. Den nationella samordningen på SKL ska strategiskt stödja det regionala arbetet. Mätbart mål: 80 procent av kommunerna är nöjda med stödet från den regionala nivån och 100 procent av regionerna är nöjda med stödet från SKL.

Regionerna kan välja att arbeta med ett eller flera av dessa tio prioriterade områden:

  • Implementering av handlingsplanen ”Stärkt skydd barn och unga”
  • Personal- och kompetensförsörjning (inklusive arbetsmiljöfrågor)
  • Systematisk uppföljning och barns brukarmedverkan
  • Digitalisering och BBIC IT
  • Placerade barns hälsa och skolgång
  • Tidiga och samordnade insatser – i väntan på en ”serviceparagraf”
  • Stöd i arbetet med placerade barn inklusive EKB, utveckling av familjehemsvård och övriga placeringsformer
  • Spridning av Socialstyrelsens nationella kunskapsprodukter
  • Bidra till stabilitet och samordning i den regionala stödstrukturen
  • Medverka i att ta fram handlingsplanen för missbruk/riskbruk, unga 13 till 29 år

Missbruk och beroende

Länen/de regionala utvecklingsledarna ska rapportera arbetet till SKL i början av februari 2018.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot