Publicerad: 13 september 2018

Utvecklingsarbete om dokumentation i barn- och ungdomsärenden

En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera. SKL har med stöd av Socialdepartementet drivit ett utvecklingsarbete för att underlätta och effektivisera dokumentationen av ett barn- och ungdomsärende. Utvecklingsarbetet har visat att det går att göra tidsbesparingar med bibehållen kvalitet.

Projektet har slutrapporterats till Socialdepartement i maj 2018.

Slutredovisning utvecklingsarbete Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården

Utvecklingsarbetets resultat

Utvecklingsarbetet har visat på vinster med att dokumentera mer koncist och kortfattat i journal och beslutsunderlag. Mängden irrelevant information har minskat, utan att den har blivit rättsosäker eller otydlig. Deltagarna har rapporterat att de känner sig säkrare på vad som är relevant information, vilket är är tidsbesparande. Förbättringarna har skett inom lagens ram men med förtydliganden i BBC:s beslutsunderlag.

Det finns en osäkerhet över vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. Det behövs ett samlat stöd för rättstillämpningen av relevanta lagrum och regler som styr den sociala barn- och ungdomsvården. Projektet har också identifierat stora förbättringsbehov då det gäller utformande, genomförande och uppföljning av insatser. Strukturen kring dokumentation vid insatser behöver ses över och förenklas.

Webbaserat utbildningsmaterial ska tas fram

SKL kommer att under hösten 2018 ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial som bygger på projektets resultat, det ska möjliggöra för andra kommuner att genomföra utvecklingsarbete på liknande sätt som projektkommunerna har gjort. Socialstyrelsen tar fram underlag för produkter och aktiviteter för att förbättra handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Resultaten av SKL:s projekt utgör en viktig del i Socialstyrelsens arbete.

Utvecklingsarbetets bakgrund och upplägg

Bakgrunden till utvecklingsarbetet är de tidmätningar av socialsekreterarnas arbetstid som regeringens nationella samordnare för barn och unga genomförde under perioden 2015-17 i 50-talet kommuner. Mätningarna visade att alltför mycket tid lades på dokumentation medan tiden för att träffa barn, unga och deras familjer var begränsad.

I utvecklingsarbetet har kommuner/stadsdelar från sex län deltagit: Jönköping, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland med totalt 29 kommuner, och sammanlagt cirka 130 socialsekreterare.

Arbetet som pågått från våren 2017 till våren 2018 har genomförts med webbsända seminarier från SKL varvat med lokala workshops där deltagarna fått testa att dokumentera på ett enklare sätt. Projektet har drivits i samarbete med Socialstyrelsen, och i samråd med Barnombudsmannen, Maskrosbarn och IVO.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot