Publicerad: 15 januari 2018

Mer tid för barn och unga genom förbättrad dokumentation

En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera. Osäkerhet kring vad som ska dokumenteras gör att socialtjänsten tenderar att dokumentera för mycket och fel saker. SKL driver med stöd av Socialdepartementet ett förbättringsarbete kring detta.

Projektets upplägg

I projektet deltar sex län: Jönköping, Stockholms stad, Värmland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland med totalt 30 kommuner, och sammanlagt cirka 130 socialsekreterare.

Projektet ska undersöka vad som kan förbättras i all information som dokumenteras i alla faser av ett barn- och ungdomsärende, inklusive dokumentation av barnets perspektiv.

Projektet bygger på webbsända seminarier från SKL varvat med lokala workshops där deltagarna får testa att dokumentera på ett enklare sätt, som i sin tur återkopplas till SKL.

Samtliga socialsekreterare deltar i en enkätundersökning om deras upplevelse av dokumentationen, både i starten och slutet av projektet. Projektet ska slutrapporteras i maj 2018 och ska utmynna i förslag på stöd och nationella kunskapsprodukter som kan förbättra och effektivisera dokumentationen.

Regeringen satsar på digitalt stöd inom barn och ungdomsvården, regeringen.se

Bakgrunden

Bakgrunden till projektet är den kartläggning som regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, genomförde i 52 kommuner under 2016.

Projektet drivs i samarbete med Socialstyrelsen, regionala utvecklingsledare i sex län och 30 projektkommuner. Jurister från Socialstyrelsen och SKL deltar också i arbetet. Samråd sker med Barnombudsmannen, Maskrosbarn och IVO. Målet med utvecklingsprojektet är att underlätta och effektivisera dokumentationen i barn- och ungdomsärenden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot