Publicerad: 26 juni 2018

SKL:s handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

SKL:s handlingsplan "Stärkt skydd för barn och unga" innehåller 44 konkreta förslag för att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Vid uppföljning av handlingsplanen hösten 2017 visade det sig att 38 av förslagen var genomförda eller på väg att genomföras.

Handlingsplanens 44 konkreta förslag lyfter tre huvudområden:

  • Tydligt uppdrag
  • God arbetsmiljö
  • Tillgång till aktuell kunskap

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (PDF, nytt fönster)

Handlingsplanen har tagits fram i samverkan och i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda.

Implementering via länsdialoger

Implementeringen av handlingsplanen har pågått sedan hösten 2015. Länen har haft länsdialoger för att komma igång med implementeringen där SKL också medverkat för att ge fortsatt stöd. Länsdialogerna har anpassats efter länens önskemål och involverat en rad olika personer som chefer, förtroendevalda, fackförbund, utvecklingsledare med flera.

Många län har tillsammans med kommunerna bildat implementeringsteam för att hålla samman och driva på förändringsarbetet. De frågor som majoriteten av länen valt att prioritera är:

  • Personalförsörjning och kompetensfrågor
  • Familjehemsfrågor
  • Kommunsamverkan
  • Utveckling av tidiga och samordnade insatser  

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot