Publicerad: 21 november 2017

Goda exempel från den sociala barn- och ungdomsvården

Arbete pågår för att stärka barn- och ungdomsvården i kommuner och län i hela landet. Förbättringsarbetet pågår på flera nivåer och engagemanget är stort.

Här är några exempel gällande vad som pågår i landet:

  • Länsgemensam introduktion och fortbildning finns i 14 av länen (och fler är på gång), vilket stärker nyanställda i sin yrkesroll.
  • Flera kommuner utför mätningar av arbetstyngd för att skapa en hållbar arbetssituation för socialsekreterarna. En viktig del av mätningen är den uppföljande intervjun mellan arbetsledaren och socialsekreteraren. Göteborgs stad har tagit fram en modell för arbetstyngdsmätning, som nu på uppdrag av SKL har kvalitetssäkrats.

Rapport Kvalitetssäkring av modell för arbetstyngdsmätning

  • Administratörer anställs som avlastning i hälften av kommunerna så socialsekreterarna får mer tid för barnen och deras familjer.
  • Regionala familjehemscentrum är upprättade i fem län för att stödja kommunerna i arbetet med att rekrytera, utbilda och handleda familjehem, för en jämn kvalitet i familjehemsvården.
  • I 20 av 21 län har det träffats avtal mellan socialtjänsten och hälso-och sjukvården om hälsoundersökningar av placerade barn. De regionala utvecklingsledarna stödjer länen i implementeringen av avtalen
  • Ett 40-tal kommuner arbetar med att utveckla redskap för att öka barns delaktighet och medskapande i syfte att utveckla insatser och verksamheten generellt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot