Publicerad: 30 juni 2016

Goda exempel från den sociala barn- och ungdomsvården

Ett intensivt arbete för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården i kommuner och län i hela landet. Förbättringsarbetet pågår på flera nivåer och engagemanget är stort. Här följer en sammanställning vad som är på gång.

Här är några exempel på vad som pågår i landet:

  • Länsgemensam introduktion och fortbildning finns i hälften av länen (och fler är på gång), vilket stärker nyanställda i sin yrkesroll.
  • Arbetstyngdsmätning är infört i ett fyrtiotal kommuner för att skapa en hållbar arbetssituation för socialsekreterarna. Det leder till ökad stabilitet och kontinuitet för barn och unga.
  • Fler nära arbetsledare är tillsatta för att stödja socialsekreterarna i arbetet med barnen och föräldrarna.
  • Administratörer anställs som avlastning i många kommuner så socialsekreterarna får mer tid för barnen och deras familjer.
  • Regionala familjehemscentrum är upprättade i fem län för att stödja kommunerna i arbetet med att rekrytera, utbilda och handleda familjehem, för en jämn kvalitet i familjehemsvården.
  • Socialtjänsten arbetar tillsammans med skola och hälsovård med tidiga riktade insatser för att fånga upp och stödja barn i riskzon i flera kommuner.
  • Barn och ungas synpunkter tas systematiskt tillvarata för att utveckla socialtjänsten i alltfler kommuner.
  • De flesta kommuner arbetar idag med resultatuppföljning av den sociala barn-och ungdomsvården för att veta hur det går för barnen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot