Publicerad: 30 juni 2016

Implementering av handlingsplan för barn och unga

Sedan hösten 2015 har SKL, länen och kommunerna arbetat med implementeringen av handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården. Det handlar om att arbeta konkret med förslagen på nationell, regional och lokal nivå.

Regionala upptaktsmöten och fortsatta länsdialoger

SKL har föreslagit länen att börja med upptaktsmöten där syftet är att få med alla intressenter på tåget och gå igenom handlingsplanen, analysera och identifiera vad som redan pågår regionalt och lokalt, samt identifiera vilka förbättringsbehov som finns. Under det år som gått har nära nog alla län kommit igång med detta arbete.

Det finns också län som planerat in omgång två av länsdialoger i det fortsatta implementeringsarbetet. Här är de planerade upptakterna och länsdialogerna hösten 2016:

  • 16 september Boråsregionen
  • oktober Stockholm Nordost
  • 14 oktober Östergötland
  • 9 november Göteborgsregionen

Gemensamma utvecklingsområden

Kommunerna har föreslagits att ta fram egna utvecklingsplaner som sammanställs på länsnivå för att se vad man kan göra gemensamt och vad varje kommun själv bör göra. Den nationella samordnaren Cecilie Grefve besöker och kartlägger 52 kommuner och de ska i samband med det arbetet ta fram handlingsplaner. SKL:s och regeringens aktiviteter samordnas för att undvika dubbelarbete i kommunerna. SKL har föreslagit att man skapar implementeringsteam på regional och lokal nivå som kan hålla samma och driva på förändringsarbetet. De frågor som majoriteten av länen valt att prioritera är:

  • Personalförsörjning och kompetensfrågor
  • Familjehemsfrågor
  • Kommunsamverkan
  • Utveckling av tidiga och samordnade insatser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot