Publicerad: 10 november 2017

Implementering av handlingsplan för barn och unga

SKL, länen och kommunerna arbetar med implementering av handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården. Det handlar om att arbeta konkret med förslagen på nationell, regional och lokal nivå.

Länsdialoger

Nästan alla län har haft upptaktsmöten för att komma igång med implementeringen. Arbetet har fortsatt och under det senaste året har SKL genomfört 12 länsdialoger för att ge fortsatt stöd. Länsdialogerna har anpassats efter länens önskemål och har också haft olika fokus. Fem av länsdialogerna har handlat om samverkan mellan socialtjänst och barn-ungdomspsykiatrin, med syfte att diskutera hur samverkan kan förbättras. Gemensamma utvecklingsområden

Kommunerna har föreslagits att ta fram egna utvecklingsplaner som sammanställs på länsnivå för att se vad man kan göra gemensamt och vad varje kommun själv bör göra. Den nationella samordnaren Cecilie Grefve har haft i uppdrag att besöka 50-talet kommuner och de har i samband med det arbetet tagit fram handlingsplaner.

SKL:s och regeringens aktiviteter samordnas för att undvika dubbelarbete i kommunerna. SKL har föreslagit att man skapar implementeringsteam på regional och lokal nivå som kan hålla samma och driva på förändringsarbetet. De frågor som majoriteten av länen valt att prioritera är:

  • Personalförsörjning och kompetensfrågor
  • Familjehemsfrågor
  • Kommunsamverkan
  • Utveckling av tidiga och samordnade insatser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot