Publicerad: 14 augusti 2019

Förstudie om en nationell Yrkesresa

Göteborgsregionen GR har arbetat fram ”Yrkesresan”, vilket är ett gemensamt program för introduktion och kompetensutveckling för personal inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. För att undersöka om denna kompetensutvecklingsmodell går att använda även nationellt genomförs under 2019 en förstudie.

Det finns en stor efterfrågan från kommunerna om att få stöd i att arbeta för en kunskapsbaserad introduktion samt med systematisk kompetensutveckling inom socialtjänsten. Många av Sveriges kommuner samverkar redan när det gäller introduktion av nyanställda socialsekreterare, flera av dessa har gemensamma regionala program. Detta leder till en större samsyn mellan kommunerna om vad som ska ingå i introduktion av en ny socialsekreterare.

Vad är unikt med Yrkesresan?

För att möta behovet av en kunskapsbaserad introduktion och systematisk kompetensutveckling inom socialtjänsten har Göteborgsregionen GR tagit fram Yrkesresan..

Det som är unikt med Yrkesresan är att den strukturerar relevant kunskap från olika aktörer och presenterar dem på webbplatsen för Yrkesresan.

Yrkesresan.se

Webbplatsen har en grafik med resan som tema. Symboliken är att kompetensutveckling är en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv. För varje fas i den personliga utvecklingen är det tänkt att Yrkesresan ska erbjuda kompetensutveckling, både digitalt och fysiskt. Kurserna har utformats i samråd med kommunerna. För varje kurs har kunskapsmål tagits fram. Dessa mål stödjer utvecklingen från kunskap till kompetens och utgår ifrån nivåerna:

  • fakta,
  • förståelse,
  • färdighet,
  • förtrogenhet.

Det planeras även att ta fram ett material på webbplatsen som är speciellt riktat till arbetsledare och chefer. Yrkesresan har väckt stort intresse hos andra regioner och verksamhetsområden.

Förstudie om en nationell Yrkesresa

Med anledning av det stora intresset i landet för Yrkesresan gav SKL:s Socialchefsnätverk SKL i uppdrag att undersöka möjligheter för en nationell tillämpning av Yrkesresan.

Ett första steg i detta arbete är att ta fram ett förslag genom en förstudie. Förslaget ska beskriva förutsättningar för genomförandet och vad som krävs för en nationell modell av Yrkesresan för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Förstudien genomförs under 2019 inom ramen för partnerskapet mellan de Regionala Samverkan- och Stödstrukturerna RSS, SKL och Socialstyrelsen.

Syftet är att förstudien ska mynna ut i ett förslag på en modell som utgår från Yrkesresan. Det ska vara giltigt på nationell nivå och även kunna användas för andra sakområden inom socialtjänsten. Resultat ska presenteras till socialtjänster i kommunerna för att de därefter avgöra om ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot