Publicerad: 5 januari 2018

Aktörer som arbetar med välfärdsteknik

Välfärdsteknik bedrivs i samverkan mellan SKL och flera olika myndigheter.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, startade sin verksamhet 1 maj 2014. Man tog i samband med detta över delar av Handisams och Hjälpmedelsinstitutets uppdrag. Myndigheten för delaktighet arbetar för att öka tydligheten i frågor som rör införande och användning av digitala trygghetstjänster och digital teknik i socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården.

Uppdraget genomförs i samverkan med Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetet sker stegvis utifrån och med en digital tjänst i taget. Den första tjänsten är digitala trygghetslarm i ordinärt boende.

Myndigheten för delaktighet

SKI, SKL Kommentus Inköpscentral

SKI, SKL Kommentus Inköpscentral, arbetar i huvudsak med samordnade upphandlingar för kommuner, landsting och regioner. Ramavtalet ”Trygghetslarm och larmmottagning” omfattas av digitala trygghetslarm och kommunikationen dem emellan samt tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. Med ramavtalet är det möjligt att på ett enkelt sätt avropa rätt produkter och tekniskt kvalificerade produkter.

Information om ramavtalet och hur det avropas, SKI

SIS, Swedish Standards Institute

Trygghetslarm från olika leverantörer fungerar på olika sätt, vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. SIS tekniska kommitté för digitala trygghetslarm ”Trygghetskedjan för trygghetslarm (SIS/TK574)” utvecklar standarder för digitala IP-protokoll. Standarder gör det möjligt att använda olika system tillsammans på ett säkrare sätt, vilket underlättar kommunernas upphandling. SIS leder också den europiska standardiseringen i kommittén CEN/TC 431, Service Chain for Social Care Alarms.

Swedish Standards Institute

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot